Laupäev, 26. september 2020  
             

Õigusaktid

Mõisaküla linna valimiskomisjoni 2005. a. õigusaktid

O - otsus

4 O 21.10.2005 Mõisaküla Linnavolikogu liikmete registreerimine
5 O 21.10.2005 Mõisaküla Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine
6 O 21.10.2005 Mõisaküla Linnavolikogu lisamandaatide registreerimine
7 O 21.10.2005 Mõisaküla Linnavolikogu kokkukutsumine
8 O 27.10.2005 Mõisaküla Linnavolikogu esimehe valimise tulemuste kindlakstegemine
9 O 27.10.2005 Mõisaküla Linnavolikogu aseesimehe valimise tulemuste kindlakstegemine

 

Mõisaküla Linnavolikogu 2006. a. õigusaktid

O - otsus
M - määrus

1 M 19.01.2006 Linnapea töötasu määramine
2 M 19.01.2006 Mõisaküla Linnavalitsuse teenistujate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine
3 M 19.01.2006 Mõisaküla linna raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine
1 O 19.01.2006 Rendilepingu pikendamine (OÜ Akemal – Pärnu 43)
4 M 16.02.2006 Kaugkütte hinnatõusu hüvitamise kord
5 M 09.03.2006 Mõisaküla linna 2006. aasta eelarve vastuvõtmine
6 M 09.03.2006 Mõisaküla Linnavolikogu 19.05.2004. a määruse nr 11 „Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise alused ja palgamäärade kinnitamine” muutmine
7 M 20.04.2006 Linnavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord
8 M 20.04.2006 Koolilõuna kulude katmise kord
9 M 20.04.2006 Mõisaküla linna ametiasutuse teenistujate koosseisu muutmine
2 O 20.04.2006 Mõisaküla Keskkooli korrastamise põhimõtete kinnitamine
3 O 20.04.2006 Rendilepingu pikendamine (Fie Linda Läll – Kiikre 13a)
4 O 20.04.2006 Eluruumi üürilepingu pikendamine
5 O 20.04.2006 Vahendite eraldamine reservfondist
6 O 20.04.2006 Audiitori määramine
10 M 25.05.2006 Mõisaküla linna 2006. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
11 M 25.05.2006 Konkursi „Värvid linna” juhend
7 O 25.05.2006 Vahendite suunamine reservfondist
8 O 25.05.2006 Nõudest loobumine
9 O 25.05.2006 Vahendite eraldamine reservfondist
13 M 20.06.2006 Mõisaküla linna 2006. aasta eelarve muutmine
10 O 20.06.2006 Linnapea asendamine
11 O 20.06.2006 Mõisaküla linna 2005. majandusaasta aruande kinnitamine
12 O 20.06.2006 Ehitise peremehetuks tunnistamise algatamine ja pädevuse delegeerimine Mõisaküla Linnavalitsusele
13 O 20.06.2006 Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
14 O 06.07.2006 Linnapea puhkusele lubamine ja asendaja määramine
15 O 06.07.2006 Varaliste kohustuste võtmine
16 O 06.07.2006 Toetuse avaldamine Kallaste Linnavolikogu ettepanekule
14 M 14.09.2006 Mõisaküla linna 2006. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
15 M 14.09.2006 Koolilõuna kulude katmise kord
16 M 14.09.2006 Müügipileti hindade kehtestamine
17 M 14.09.2006 Kohanimede määramise kord
17 O 14.09.2006 Mõisaküla Linnavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
18 O 14.09.2006 Lepingu tähtaja pikendamine
19 O 14.09.2006 Vahendite eraldamine reservfondist
20 O 14.09.2006 Vahendite suunamine reservfondist
21 O 14.09.2006 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
18 M 19.10.2006 Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord
22 O 19.10.2006 Jäätmekava I lugemine
23 O 19.10.2006 Soojusettevõtjaga lepingu sõlmimine
24 O 19.10.2006 Linnavara kasutusse andmine
25 O 19.10.2006 Vahendite suunamine reservfondist
26 O 19.10.2006 Hoolekandeasutuse ülalpidamiskulude tasumine
27 O 03.11.2006 Soojusettevõtjaga lepingu sõlmimine
28 O 03.11.2006 Mõisaküla Linnavolikogu 19. oktoobri 2006 otsuse nr 23 muutmine
19 M 23.11.2006 Maamaksumäära kehtestamine
20 M 23.11.2006 Mõisaküla linna 2006.aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
21 M 23.11.2006 Mõisaküla linna jäätmekava 2006-2010. a vastuvõtmine (Lisa 1)
22 M 23.11.2006 Mõisaküla linna arengukava muutmine (Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3)
29 O 23.11.2006 Volituste andmine
30 O 23.11.2006 Ruumide tasuta kasutusse andmine mittetulundusühingule Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing (Pärnu 26-20)
31 O 23.11.2006 Mõisaküla Hoolekandekeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
32 O 23.11.2006 Linna üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine
33 O 23.11.2006 Linnavolikogu majanduskomisjoni esimehe valimine
34 O 23.11.2006 Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine
23 M 12.12.2006 Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord
24 M 12.12.2006 „Kaugkütte hinnatõusu hüvitamise kord” muutmine
35 O 12.12.2006 Vahendite suunamine reservfondist
36 O 12.12.2006 Linnavara üürile andmine kirjaliku enampakkumise korras
25 M 21.12.2006 Mõisaküla linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise korra muutmine
26 M 21.12.2006 Sünni- ja matusetoetuse määra kehtestamine
27 M 21.12.2006 Mõisaküla linna 2006.aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
28 M 21.12.2006 Mõisaküla linna 2006.aasta eelarve muutmine
37 O 21.12.2006 Eluruumi üürile andmine
38 O 21.12.2006 Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele ühekordse tasu maksmine
39 O 21.12.2006 Linnavolikogu esimehele ja liikmetele ning komisjonide liikmetele ühekordse tasu maksmine
40 O 21.12.2006 Vahendite suunamine reservfondist ühekordse lisatasu maksmiseks
41 O 21.12.2006 Muudatused linnavolikogu alatise majanduskomisjoni kooseisus

 

Mõisaküla Linnavolikogu 2005. a. õigusaktid

O - otsus
M - määrus

1 O 27.01.2005 Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe vabastamine ning uue esimehe valimine
2 O 11.02.2005 Linnavolikogu esimehe volituste lõpetamine
3 O 11.02.2005 Linnavolikogu aseesimehe tagasiastumine
4 O 11.02.2005 Umbusalduse avaldamine ja teenistusest vabastamine
5 O 11.02.2005 Linnapea valimine
6 O 11.02.2005 Mõisaküla Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse liikmete kinnitamine
7 O 11.02.2005 Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine ja liikmete kinnitamine
1 M 21.03.2005 Mõisaküla linna 2005.aasta eelarve vastuvõtmine (lisa 1)
8 O 21.03.2005 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
9 O 21.03.2005 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse
10 O 21.03.2005 Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikme vabastamine ja uue liikme valimine
2 M 01.04.2005 Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord
3 M 01.04.2005 Mõisaküla Linnavolikogu 28.veebruari 2003.a määruse nr 1 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Mõisaküla linnas" muutmine
11 O 21.04.2005 Eluruumi üürile andmine
12 O 21.04.2005 Audiitori määramine Mõisaküla linna 2004.a majandusaasta aruande auditeerimiseks
13 O 21.04.2005 Osalemine Ühtekuuluvusfondi projektis “Pärnu jõe väikeasulate veekaitse projekt” ja linnale rahaliste kohustuste võtmine
4 M 21.04.2005 Mõisaküla linna eelarve reservfondi käsutamise kord
5 M 21.04.2005 Mõisaküla linna ametiasutuse teenistujate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine
6 M 21.04.2005 Mõisaküla linna põhimääruse muutmine
14 O 19.05.2005 Vahendite eraldamine reservfondist
15 O 19.05.2005 Vahendite eraldamine reservfondist
16 O 25.05.2005 Linnapea asendamine
17 O 25.05.2005 Linnavara mahakandmine
18 O 29.06.2005 Vahendite eraldamine reservfondist
19 O 30.06.2005 Linnavara müük
20 O 30.06.2005 Vahendite eraldamine reservfondist
21 O 30.06.2005 Vahendite eraldamine reservfondist
22 O 30.06.2005 Vahendite eraldamine reservfondist
23 O 30.06.2005 Vahendite eraldamine reservfondist
24 O 30.06.2005 Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine
25 O 30.06.2005 Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
26 O 30.06.2005 Mõisaküla linna valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine
7 M 30.06.2005 Mõisaküla linna 2004. majandusaasta aruande kinnitamine
27 O 15.07.2005 Aukodaniku nimetuse andmine ja auraamatusse kandmine
28 O 15.07.2005 Vahendite eraldamine reservfondist
29 O 22.09.2005 Jaoskonnakomisjoni moodustamine
8 M 22.09.2005 Mõisaküla linna 2005. aasta eelarve muutmine
9 M 22.09.2005 Õpilaste koolilõuna kulude katmise kord
10 M 22.09.2005 Mõisaküla Linnavolikogu 19.05.2004.a määruse nr 11 “Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise alused ja palgamäärade kinnitamine” täiendamine
30 O 27.09.2005 Koolisöökla tasuta kasutusse andmine õpilaste toitlustamise korraldamiseks
31 O 27.09.2005 Vahendite suunamine reservfondist
32 O 27.09.2005 Eluruumi üürile andmine
11 M 27.09.2005 Mõisaküla linna 2005.aasta eelarve muutmine
33 O 01.11.2005 Linnapea valimine
34 O 01.11.2005 Linnapea ametist vabastamine
35 O 01.11.2005 Preemia maksmine
36 O 01.11.2005 Linnavalitsuse liikmete arvu kinnitamine
37 O 01.11.2005 Linnavalitsuse liikmete kinnitamine
38 O 01.11.2005 Revisjonikomisjoni moodustamine, esimehe ja liikmete valimine
39 O 01.11.2005 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse
40 O 01.11.2005 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse
12 M 17.11.2005 Mõisaküla linna 2005.aasta esimene lisaeelarve vastuvõtmine
13 M 17.11.2005 Mõisaküla linna ametiasutuse teenistujate koosseisu muutmine
41 O 17.11.2005 Vahendite eraldamine reservfondist
42 O 17.11.2005 Linnavara üürile andmine (Pärnu 43)
43 O 17.11.2005 Mõisaküla linna osalemine mittetulundusühingus „Mulgimaa Arenduskoda"
44 O 17.11.2005 Mõisaküla linna jäätmekava koostamise algatamine
45 O 17.11.2005 Mõisaküla linna üldplaneeringu koostamise algatamine
46 O 17.11.2005 Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
47 O 17.11.2005 Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
48 O 17.11.2005 Linnavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine
49 O 17.11.2005 Linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
14 M 22.12.2005 Sihtotstarbeliste eraldiste lülitamine Mõisaküla linna 2005. aasta eelarvesse
15 M 22.12.2005 Maamaksumäära kehtestamine 2006. aastaks
16 M 22.12.2005 Sünni- ja matusetoetuse määra kehtestamine
50 O 22.12.2005 Linnavalitsusele ülesande andmine
51 O 22.12.2005 Kohalike teede nimekirja kinnitamine
52 O 22.12.2005 Katastrimõõdistamisel maaüksuse asendiplaanile ja piiriprotokollile allakirjutamiseks volituste andmine
53 O 22.12.2005 Mõisaküla Keskkooli hoolekogusse linnavolikogu esindaja määramine
17 M 27.12.2005 Mõisaküla linna 2005. aasta eelarve muutmine
54 O 27.12.2005 Vahendite eraldamine reservfondist

 

Mõisaküla Linnavolikogu 2004. a. õigusaktid

O - otsus
M - määrus

1 O 22.01.2004 Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine
2 O 22.01.2004 Linnavalitsuse liikme kinnitamine
3 O 22.01.2004 Hääletamiskomisjoni kinnitamine
4 O 22.01.2004 Ehitise peremehetuks tunnistamise algatamine ja pädevuse delegeerimine Mõisaküla Linnavalitsusele
6 O 22.01.2004 Revisjonikomisjoni esimehe vabastamine esimehe kohustustest ning uue revisjonikomisjoni esimehe valimine
7 O 22.01.2004 Revisjonikomisjoni liikme vabastamine liikme kohustustest ning uue revisjonikomisjoni liikme valimine
8 O 22.01.2004 Sotsiaalkomisjoni aseesimehe vabastamine aseesimehe kohustustest ning uue sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimine
9 O 22.01.2004 Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni liikme kinnitamine
10 O 22.01.2004 Haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe vabastamine aseesimehe kohustustest ning uue aseesimehe valimine
11 O 19.02.2004 Mõisaküla linna auraamatusse kandmine
2 M 19.02.2004 Mõisaküla linna 2004.aasta eelarve vastuvõtmine
3 M 19.02.2004 Mõisaküla Raamatukogu põhimääruse, raamatukogu ja avatud internetipunkti kasutamise eeskirja muutmine
12 O 18.03.2004 Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule (Linnade Päevale) ning Eesti Linnade Liidu volikogu liikme ja tema asendaja nimetamine
4 M 18.03.2004 Mõisaküla Hoolekandekeskusesse ööpäevasele hooldamisele võtmise aluste ja korra muutmine
5 M 18.03.2004 Mõisaküla Muuseumi põhimääruse muutmine
6 M 18.03.2004 Mõisaküla Linnavolikogu 20. detsembri 2002 määruse nr 57 kehtetuks tunnistamine
13 O 29.04.2004 Eluruumi üürile andmine
14 O 29.04.2004 Mõisaküla linna esindamiseks delegatsiooni moodustamine
7 M 29.04.2004 Mõisaküla Keskkooli arengukava kinnitamine
8 M 29.04.2004 Hoolekandekeskuse põhimääruse kinnitamine
9 M 29.04.2004 Mõisaküla linna eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise korra kehtestamine
10 M 29.04.2004 Mõisaküla linna 2004. aasta eelarve muutmine
15 O 19.05.2004 Mõisaküla Keskkooli teenindava toitlustusettevõtja vabastamine majanduskulude tasumisest
16 O 19.05.2004 Jaoskonnakomisjoni moodustamine Euroopa Parlamendi valimisteks
11 M 19.05.2004 Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise alused ja palgamäärade kinnitamine
17 O 30.06.2004 Linnavara üürile andmine
18 O 30.06.2004 Linnapea puhkusele lubamine ja asendaja määramine
12 M 30.06.2004 Mõisaküla linna 2003. majandusaasta aruande kinnitamine
13 M 30.06.2004 Müügipileti hindade kehtestamine
19 O 23.07.2004 Arvamus Kõpu Vallavolikogu ettepaneku kohta haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
20 O 26.08.2004 Linnavara kasutamine tervishoiuteenuse osutamisel
14 M 26.08.2004 Mõisaküla linna 2004.aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
21 O 30.09.2004 Linnavalitsuse liikmete vabastamine kohustustest ja uute valitsuse liikmete kinnitamine
15 M 30.09.2004 Mõisaküla linna 2004.aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
22 O 18.11.2004 Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
16 M 18.11.2004 Mõisaküla linna 2004.aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
18 M 18.11.2004 Mõisaküla linna arengukava muutmine
23 O 23.12.2004 Rahalise preemia andmine
24 O 23.12.2004 Hääletamiskomisjoni moodustamine
25 O 23.12.2004 Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme vabastamine ning uue liikme valimine
26 O 23.12.2004 Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikme kinnitamine
27 O 23.12.2004 Linnavolikogu majanduskomisjoni koosseisu muutmine
28 O 23.12.2004 Eesti Linnade Liidu üldkoosolekult esindaja asendaja tagasikutsumine ja uue asendaja nimetamine
29 O 23.12.2004 Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikme asendaja tagasi kutsumine ja uue asendaja nimetamine
19 M 23.12.2004 Sünni- ja matusetoetuse määra kinnitamine
20 M 23.12.2004 Maamaksumäära kehtestamine 2005. aastaks
21 M 28.12.2004 Mõisaküla linna 2004.aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
22 M 28.12.2004 Mõisaküla linna 2004.aasta eelarve muutmine

 

Mõisaküla Linnavolikogu 2003. a. õigusaktid

O - otsus
M - määrus

1 O 29.01.2003 Arvelduskrediidi võtmine
2 O 29.01.2003 Linnavara rendile andmine otsustuskorras
3 O 29.01.2003 Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine
4 O 29.01.2003 Plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustaja kinnitamine
5 O 29.01.2003 Mõisaküla Hoolekandekeskuse hoolekogu uue koosseisu kinnitamine
6 O 21.02.2003 Aukodaniku nimetuse andmine ja auraamatusse kandmine
1 M 28.02.2003 Koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine
2 M 28.02.2003 Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise aluste muutmine
3 M 28.02.2003 Mõisaküla Raamatukogu põhimääruse muutmine ja Mõisaküla Linnavolikogu 28. aprilli 2000. a määruse nr 20 kehtetuks tunnistamine
4 M 28.02.2003 Mõisaküla raamatukogu ja avatud internetipunkti kasutamise eeskirja kinnitamine
5 M 28.02.2003 Mõisaküla linna 2003.aasta eelarve kinnitamine
7 O 28.02.2003 Linnapea puhkusele lubamine ja asendaja määramine
8 O 28.02.2003 Audiitori määramine
9 O 29.04.2003 Mõisaküla linna 2002 aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine
10 O 29.04.2003 Häältelugemiskomisjoni kinnitamine
11 O 29.04.2003 Rahvakohtunikukandidaatide valimine
12 O 29.04.2003 Rahvakohtunike nimetamise komisjoni linnavolikogu liikme valimine
6 M 30.05.2003 Mõisaküla linna 2003. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
7 M 30.05.2003 Mõisaküla linna 2003. aaasta eelarve muutmine
13 O 30.05.2003 Äriruumide üürile andmine suulise enampakkumise korras
14 O 30.05.2003 Linnapea puhkusele lubamine ja asendaja määramine
15 O 27.06.2003 Katastrimõõdistamisel maaüksuse asendiplaanile ja piiriprotokollile allakirjutamiseks volituste andmine
8 M 31.07.2003 Mõisaküla linna 2003.aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
16 O 31.07.2003 Linnapea puhkusele lubamine ja asendaja määramine
17 O 31.07.2003 Rahvahääletust korraldava jaoskonnakomisjoni moodustamine
9 M 29.09.2003 Mõisaküla linna avaliku korra eeskirja kehtestamine
10 M 29.09.2003 Mõisaküla linna heakorraeeskirja kehtestamine
11 M 29.09.2003 Mõisaküla linna 2003. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
12 M 29.09.2003 Mõisaküla linna 2003. a eelarve muutmine
13 M 29.09.2003 Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise aluste muutmine
14 M 29.09.2003 Mõisaküla Linnahoolduse põhimääruse muutmine
15 M 29.09.2003 Mõisaküla Linnavolikogu õigusaktide kehtetuks tunnistamine
16 M 29.09.2003 Linnavolikogu töökorra muutmine
18 O 29.09.2003 Linnavara üürile andmine
19 O 29.09.2003 Linnavara üürile andmine
20 O 29.09.2003 Linnavara tasuta kasutusse andmine
21 O 29.09.2003 Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmeks astumine
22 O 29.09.2003 Linnapea tasemekoolituses osalemine
23 O 17.10.2003 Mõisaküla Linnavalitsusele loa andmine töövõtulepingu sõlmimiseks ja tööde rahastamiseks
17 M 23.10.2003 Mõisaküla linna tänavate nimekirja kinnitamine
18 M 20.11.2003 Mõisaküla linna 2003. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
19 M 20.11.2003 Mõisaküla linna 2003. a eelarve muutmine
24 O 20.11.2003 Mõisaküla linna astumine Eesti Linnade Liidu liikmeks ning linna esindaja nimetamine ja asendaja määramine
25 O 22.12.2003 Linnapea tasemekoolituses osalemine
20 M 22.12.2003 Maamaksumäära kehtestamine 2004. aastaks
21 M 22.12.2003 Mõisaküla linna 2003.aasta viienda lisaeelarve vastuvõtmine
22 M 22.12.2003 Mõisaküla linna 2003. a eelarve muutmine
23 M 22.12.2003 Mõisaküla Linnavolikogu 26.04.2002 määruse nr 18 kehtetuks tunnistamine
24 M 22.12.2003 Sünni- ja matusetoetuse määra kinnitamine

 

Mõisaküla Linnavolikogu 2002. a. õigusaktid

O - otsus
M - määrus

1 O 29.01.2002 Rendienampakkumine
2 O 29.01.2002 Arvelduskrediidi võtmine
3 O 29.01.2002 Hääletamiskomisjoni kinnitamine
4 O 29.01.2002 Arengu- ja majanduskomisjoni esimehe valimine
5 O 29.01.2002 Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine
1 M 29.01.2002 Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude arvestamise piirmäärade kehtestamine (lisa)
6 O 15.02.2002

Aukodaniku nimetuse andmine ja auraamatusse kandmine

7 O 15.02.2002

Hääletamiskomisjon kinnitamine

8 O 15.02.2002

Linnavolikogu alatise arengu- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

9 O 15.02.2002

Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

10 O 15.02.2002

Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine

11 O 15.02.2002

Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

12 O 15.02.2002

Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine

13 O 15.02.2002

Abilinnapea kinnitamine

14 O 15.02.2002

Linnavalitsuse liikme kinnitamine

15 O 15.02.2002

Volikogu esimehe valimine

2 M 01.03.2002 Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
3 M 01.03.2002 Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise korra muutmine
4 M 01.03.2002 Mõisaküla linnapea töötasu määramine
5 M 01.03.2002 Mõisaküla Linnavalitsuse abitöölise kuupalgamäära kinnitamine
16 O 01.03.2002

Linnapea asendamine

17 O 01.03.2002

Investeeringute kava kinnitamine aastateks 2003-2008

18 O 01.03.2002

ISPA tehnilise abi projekti kaasrahastamine

19 O 01.03.2002

Mõisaküla Hoolekandekeskuse hoolekogu koosseisu muutmine

20 O 01.03.2002

Hääletamiskomisjoni kinnitamine

21 O 01.03.2002

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikmete ja asendusliikmete valimine

6 M 15.03.2002 Mõisaküla linna veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine
7 M 15.03.2002 Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) koosseisu suurendamine ja palgamäära kinnitamine
8 M 15.03.2002 Volikogu töökorra muutmine
9 M 15.03.2002 Mõisaküla linna 2002. a eelarve kinnitamine
10 M 15.04.2002 Mõisaküla linna põhimääruse muutmine ja täiendamine
11 M 15.04.2002 Mõisaküla Linnahoolduse põhimääruse muutmine
12 M 15.04.2002 Mõisaküla Hoolekandekeskusesse ööpäevasele hooldamisele võtmise aluste ja korra kinnitamine (lisa)
13 M 15.04.2002 Koduteenuste loetelu ja osutamise korra kinnitamine (lisa)
14 M 15.04.2002 Linnaasutuse juhi käsitamine ametiisikuna
15 M 15.04.2002 Sünni- ja matusetoetuse määra kinnitamine
16 M 15.04.2002 Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise aluste muutmine
17 M 15.04.2002 Mõisaküla linna 2002. a eelarve muutmine
22 O 15.03.2002

Linnavara tasuta kasutamiseks andmine

23 O 15.04.2002

Audiitori määramine

24 O 15.04.2002

Hääletamiskomisjoni kinnitamine

25 O 15.04.2002

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

26 O 15.04.2002

Umbusalduse avaldamine ja teenistusest vabastamine

27 O 15.04.2002

Hääletamiskomisjoni kinnitamine

28 O 15.04.2002

Linnapea valimine ja asendaja määramine

29 O 15.04.2002

Mõisaküla Linnavalitsuse moodustamine ja ametisse kinnitamine

30 O 15.04.2002

Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine ja uue liikme kinnitamine

18 M 26.04.2002 Sotsiaalteenuste hindade kinnitamine
31 O 26.04.2002

Hääletamiskomisjon kinnitamine

32 O 26.04.2002

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikme valimine

33 O 26.04.2002

Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni esimehe valimine

19 M 31.05.2002 Mõisaküla linna 2002. a. eelarve muutmine (lisa)
20 M 31.05.2002 Mõisaküla linna 2002. a. lisaeelarve kinnitamine (lisa)
21 M 31.05.2002 Mõisaküla Linnavolikogu 8. juuli 1997. a. määruse nr 9 kehtetuks tunnistamine
22 M 31.05.2002 Mõisaküla Linnavolikogu 28. aprilli 2000. a. määruse nr 19 muutmine
34 O 31.05.2002

Ettevõtja toetamine Mõisaküla linna 2002. a. eelarvest

35 O 31.05.2002

Mõisaküla linna 2001. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine

36 O 31.05.2002

Hääletamiskomisjoni kinnitamine

37 O 31.05.2002

Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikme taandamine ja kinnitamine

38 O 31.05.2002

Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine

39 O 31.05.2002

Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni liikmete kinnitamine

40 O 31.05.2002

Mõisaküla linna esindaja määramine

41 O 31.05.2002

Rendienampakkumine

42 O 31.05.2002

Mõisaküla linna valimiskomisjoni moodustamine

23 M 28.06.2002
24 M 28.06.2002
25 M 28.06.2002
26 M 28.06.2002
27 M 28.06.2002
43 O 28.06.2002

Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine

44 O 28.06.2002

Valimisringkondade moodustamine Mõisaküla Linnavolikogu valimisteks

45 O 28.06.2002

Rendienampakkumine

46 O 28.06.2002

Linnapea puhkusele lubamine ja asendaja määramine

47 O 26.07.2002

Eluruumi üürile andmine

28 M 26.07.2002 Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise tingimuste ja korra muutmine (terviktekst)
29 M 26.07.2002 Mõisaküla linna põhimääruse muutmine
30 M 26.07.2002 Mõisaküla Linnavolikogu 10.märtsi 2000. a. määruse nr 10 „Mõisaküla linna eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise korra kinnitamine” muutmine
31 M 26.07.2002 Mõisaküla linna 2002. a. eelarve muutmine (lisa)
32 M 26.07.2002 Mõisaküla linna 2002. a. eelarve muutmine
33 M 28.08.2002 Mõisaküla Linnavolikogu 26.juuli 2002.a määruse nr 31 täiendamine
34 M 28.08.2002 Mõisaküla linna 2002.a eelarve kuluartiklite kinnitamine
35 M 28.08.2002 Mõisaküla linna 2002. a. lisaeelarve kinnitamine (lisa)
36 M 28.08.2002 Mõisaküla linna 2002. a. eelarve muutmine (lisa)
48 O 28.08.2002

Linnapea puhkuse katkestamine

49 O 28.08.2002

Linnavara tasuta kasutamiseks andmine

37 M 27.09.2002 Mõisaküla linna 2002. a. eelarve muutmine
38 M 27.09.2002 Mõisaküla linna põhimääruse muutmine
39 M 27.09.2002 Kohanime määramise,korraldamise ja kasutamise kord Mõisaküla linnas
40 M 27.09.2002 Mõisaküla linna aukodaniku ja Mõisaküla linna auraamatu statuudi kinnitamine (lisa nr 1, lisa nr 2)
41 M 27.09.2002 Mõisaküla linna 2002. a . lisaeelarve kinnitamine
42 M 27.09.2002 Õpilaste koolilõuna kulude katmine
43 M 27.09.2002 Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel
50 O 27.09.2002 Linnavara rendile andmine
51 O 27.09.2002 Valimiste jaoskonnakomisjoni moodustamine
52 O 27.09.2002 Mõisaküla Linnavolikogu 27.novembri 1996.a otsuse nr 75 kehtetuks tunnistamine
53 O 27.09.2002 Nõusoleku andmine kinnisomandi võõrandamiseks
54 O 10.10.2002 Linnavara tasuta kasutusse andmine (lisa)
44 M 10.10.2002 Mõisaküla linna 2002. a. lisaeelarve kinnitamine
45 M 10.10.2002 Mõisaküla linna 2002. a. eelarve muutmine (lisa)
46 M 10.10.2002 Mõisaküla Linnavolikogu õigusaktide osaline ja täielik kehtetuks tunnistamine
47 M 10.10.2002 Mõisaküla linna jäätmehoolduseeskirja muutmine
55 O 08.11.2002 Linnapea valimine
56 O 08.11.2002 Linnavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja linnavalitsuse liikmete kinnitamine
57 O 08.11.2002 Revisjonikomisjoni moodustamine, esimehe ja liikmete valimine
58 O 08.11.2002 Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
59 O 08.11.2002 Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni liikmete kinnitamine
60 O 08.11.2002 Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
61 O 08.11.2002 Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine
62 O 08.11.2002 Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
63 O 08.11.2002 Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine
64 O 08.11.2002 Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse esindajate valimine
48 M 08.11.2002 Mõisaküla Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja komisjonide põhimääruste kinnitamine (lisa nr 1, lisa nr 2, lisa nr 3)
49 M 08.11.2002 Õpilaste sõidukulude hüvitamine
50 M 29.11.2002 Mõisaküla linna 2002. a. lisaeelarve kinnitamine (lisa)
51 M 29.11.2002 Mõisaküla linna 2002. a. eelarve muutmine
52 M 29.11.2002 Sünni- ja matusetoetuse määra kinnitamine
53 M 29.11.2002 Maamaksumäära kehtestamine 2003. aastaks
54 M 29.11.2002 Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine
55 M 20.12.2002 Mõisaküla linna 2002. a. lisaeelarve kinnitamine
56 M 20.12.2002 Mõisaküla linna 2002. a. eelarve muutmine (lisa)
57 M 20.12.2002 Muuseumi piletihindade kinnitamine

 

Mõisaküla Linnavolikogu 2001. a. õigusaktid

O - otsus
M - määrus

1 O 10.01.2001 Mitteeluruumi rendile andmine
2 O 10.01.2001 Linnavara tasuta kasutamiseks andmine
3 O 15.02.2001 Alatise komisjonide koosseisu muutmine
4 O 15.02.2001 Rendienampakkumine
5 O 15.02.2001 Linnavara tasuta kasutamiseks andmine
6 O 15.02.2001 Audiitori määramine
7 O 12.03.2001 Ajutise toetuse taotlemine
8 O 12.03.2001 Mõisaküla linnapea Arvids Tislerile töötasu määramine
9 O 12.03.2001 Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
10 O 12.03.2001 Eluruumi üürile andmine
11 O 12.03.2001 Mõisaküla Hoolekandekeskuse hoolekogu koosseisu muutmine
12 O 12.03.2001 Tööalane koolitus
1 M 12.03.2001 Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise aluste kehtestamine (lisa)
2 M 12.03.2001 Mõisaküla linna põhimääruse muutmine
13 O 26.03.2001 Arvelduskrediidi võtmine
14 O 26.03.2001 Mõisaküla Linnavolikogu 12. märtsi 2001. a otsuse nr 7 „Laenu võtmine" redigeerimine
3 M 26.03.2001 Volikogu liikmetele hüvituse maksmine
4 M 26.03.2001 Mõisaküla Linnavalitsuse teenistujate koosseisu, palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine
5 M 26.03.2001 Mõisaküla linna 2001. aasta eelarve vastuvõtmine
15 O 25.04.2001 Mõisaküla linnapea A. Tisleri 17. aprilli 2001 avaldusest
16 O 30.04.2001 Rendienampakkumine
17 O 25.04.2001 Linnavara tasuta kasutamiseks andmine
18 O 30.04.2001 Mitteeluruumi rendile andmine
6 M 30.04.2001 Mõisaküla linna 2001. a eelarve muutmine (lisa)
7 M 30.04.2001 Mõisaküla Linnavalitsuse personali koosseisu muutmine
19 O 02.07.2001 Mõisaküla linna 2000. a eelarve täitmine
20 O 02.07.2001 Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine
21 O 02.07.2001 Linnavolikogu liikme volituste taastamine
8 M 02.07.2001 Kohanimede määramise kord Mõisaküla linnas
22 O 29.07.2001 Kohanimede määramine
23 O 29.07.2001 Kohanimede määramine
24 O 29.07.2001 Iga-aastasele korralisele puhkusele lubamine
25 O 29.07.2001 Volituste andmine
26 O 29.07.2001 Revisjoni korraldamine
9 M 29.07.2001 Mõisaküla linna 2001. a eelarve muutmine
10 M 29.07.2001 Mõisaküla linna põhimääruse muutmine
27 O 31.08.2001 Eluruumi üürile andmine
28 O 31.08.2001 Haldusterritoriaalse korralduse muutmine
29 O 31.08.2001 Hääletamiskomisjoni kinnitamine
30 O 31.08.2001 Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindaja valimine
31 O 31.08.2001 Hääletamiskomisjon kinnitamine
32 O 31.08.2001 Iga-aastasele korralisele puhkusele lubamine
11 M 31.08.2001 Muuseumi piletihindade kehtestamine
33 O 15.10.2001 Jäätmekäitluse korraldamine
34 O 15.10.2001 Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine ja uue liikme ametisse kinnitamine
12 M 15.10.2001 Mõisaküla linna 2001. aasta lisaeelarve kinnitamine (lisa)
13 M 15.10.2001 Mõisaküla linna 2001. aasta eelarve muutmine (lisa)
35 O 29.10.2001 Mõisaküla Keskkooli hoolekogusse Mõisaküla Linnavolikogu esindaja määramine
36 O 29.10.2001 Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine ja uue liikme ametisse kinnitamine
37 O 29.10.2001 Volikogu liikme volituste taastumine
38 O 29.10.2001 Volikogu asendusliikme volituste lõppemine
14 M 29.10.2001 Mõisaküla linna 2001. aasta eelarve muutmine (lisa)
15 M 29.10.2001 Mõisaküla linna 2001. aasta lisaeelarve kinnitamine (lisa)

 

Mõisaküla Linnavolikogu 2000. a. õigusaktid

O - otsus
M - määrus

33 M 20.10.2000 Maamaksumäära kehtestamine 2001. aastaks
34 M 20.10.2000 Haldusõiguserikkumise protokolli koostama ja õigusrikkumise asja arutama volitatud ametiisikute loetelu kinnitamine
28 O 27.11.2000 Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine ja uue liikme kinnitamine

 

Mõisaküla Linnavolikogu protokollid 2002-2006
Mõisaküla Linnavolikogu õigusaktid 2001-2006