Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 29. jaanuar 2002 nr 1.
Algus kell 13.00, lõpp kell 16.35.

Juhatas volikogu esimees Ilona Eesalu.
Protokollis linnasekretär Aule Kikas.

Istungist võtsid osa volikogu liikmed Ilona Eesalu, Kunnar Keres, Maie Leimann, Helle-Liis Männik, Ado Pullerits, Tiiu Rebane ja Arno Torn.
Puudusid volikogu liikmed Vladimir Jarlõkov ja Ervin Tamberg.
Istungist võttis osa linnapea Arvids Tisler. Kutsutuna viibis istungil Mõisaküla Hoolekandekeskuse juhataja Liivia Rannama.

Volikogu esimees tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutses märgitud
sõnastuses:
1. Mõisaküla linna põhimääruse muutmine
2. Mitteeluruumide rendile andmine
3. Aukodaniku nimetuse andmine
4. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude arvestamise piirmäärade
kehtestamine
5. Mõisaküla linna 2001.a eelarve täitmise kokkuvõte
6. Arvelduskrediidi võtmine
7. Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning
palgamäärade kinnitamine
8. Mõisaküla linna 2002.a eelarve II lugemine
9. Arengu- ja majanduskomisjoni esimehe valimine ning salajase hääletamise
läbiviimiseks hääletamiskomisjoni kinnitamine
10. Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine
11. Umbusalduse avaldamine

Läbirääkimised päevakorra kinnitamise küsimuses:
1. H.-L. Männik tegi ettepaneku istungi menetlusest välja jätta päevakorrapunkt nr 8
"Mõisaküla linna 2002.a eelarve II lugemine", põhjendades seda sellega, et eelarve projekti ei ole menetletud vastavalt Mõisaküla linna õigusaktides sätestatule.
Otsustati (6 poolt, 1 erapooletu) jätta istungi päevakorrast välja päevakorrapunkt nr 8 "Mõisaküla linna 2002.a eelarve II lugemine".
2. H.-L. Männik tegi ettepaneku lülitada päevakorrapunkt nr 11 "Umbusalduse avaldamine" volikogu järgmise istungi päevakorda.
Otsustati (4 poolt, 3 erapooletut) lülitada päevakorrapunkt nr 11 (Umbusalduse avaldamine) linnavolikogu järgmise istungi päevakorda.

Kinnitati järgmine päevakord:
1. Mõisaküla linna põhimääruse muutmine
2. Mitteeluruumide rendile andmine
3. Aukodaniku nimetuse andmine
4. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude arvestamise kehtestamine
5. Mõisaküla linna 2001.a eelarve täitmise kokkuvõte
6. Arvelduskrediidi võtmine
7. Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning
palgamäärade kinnitamine
8. Arengu- ja majanduskomisjoni esimehe valimine ning salajase hääletamise
läbiviimiseks hääletamiskomisjoni kinnitamine
9. Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine

Päevakorrapunkt nr 1
Mõisaküla linna põhimääruse muutmine
Ettekandja linnapea Arvids Tisler tutvustas linnavalitsuse esitatud eelnõud Mõisaküla linna põhimääruse muutmiseks volikogu istungite protokollimist ja salvestamist puudutavas küsimuses. Linnapea avaldas, et eelnõu koostati volikogu ettepanekul.
Sõna võttis volikogu liige Helle-Liis Männik, kes tegi ettepaneku mitte toetada määruse väljaandmist volikogu istungite lindistamiseks ning avaldas arvamust, et lindistamine võib kaasa tuua isikute põhiseaduslike õiguste rikkumise (arvamus lisatud protokollile).
Otsustati (3 vastu, 4 erapooletut): Jätta eelnõu määrusena välja andmata.

Päevakorrapunkt nr 2
Mitteeluruumide rendile andmine
Ettekandja linnapea Arvids Tisler teavitas volikogu liikmeid linnale kuuluvatest vabadest mitteeeluruumidest.
Otsustati: Võtta vastu (7 poolthäälega) otsus nr 1 "Rendienampakkumine".

Päevakorrapunkt nr 3
Aukodaniku nimetuse andmine
Kuulati: Linnapea Arvids Tisler tutvustas H.-L.Männiku 21.jaanuari 2001.a ettepanekut proua Alma Ilisonile linna aukodaniku nimetuse andmiseks ning linnavalitsuse sellekohast volikogu otsuse eelnõud.
Sõna anti Helle-Liis Männikule, kes tegi ettepaneku otsuse eelnõu täiendamiseks ja sõnastuse parandamiseks (ettepanek lisatud protokollile).
Eraldi hääletamisele pandi linnavalitsuse esitatud eelnõu ja eelnõu Helle-Liis Männiku poolt tehtud paranduste ja täiendustega.
Linnavalitsuse esitatud eelnõu vastu hääletas 3 volikogu liiget, üks volikogu liige jäi erapooletuks.
Paranduste ja täiendustega eelnõu otsusena vastuvõtmise poolt hääletas 3 volikogu liiget. Otsuse vastuvõtmist ei toetanud 4 volikogu liiget.
Otsustati: Jätta otsus proua Alma Ilisonile linna aukodaniku nimetuse andmiseks vastu võtmata.

Päevakorrapunkt nr 4
Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude arvestamise piirmäärade kehtestamine
Ettekandja linnapea Arvids Tisler andis volikogu liikmetele teada, et sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetuse määramiseks on volikogul vajalik kehtestada eluasemekulude arvestamise piirmäärad.
Volikogu liikmete küsimustele vastas ja sotsiaalhoolekande seaduse rakendamise kohta andis selgitusi hoolekandekeskuse juhataja Liivia Rannama.
Otsustati (7 poolthäälega): Anda välja määrus nr 1 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude arvestamise piirmäärade kehtestamine".

Päevakorrapunkt nr 5
Mõisaküla linna 2001.a eelarve täitmise kokkuvõte
Kuulati: Linnapea Arvids Tisler tutvustas volikogule linna 2001.a eelarve täitmise kokkuvõtet (lisatud protokollile).
Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 6
Arvelduskrediidi võtmine
Ettekandja linnapea Arvids Tisler selgitas volikogule arvelduskrediidi võtmise vajadust.
Otsustati: Võtta vastu (7 poolthäälega) otsus nr 2 "Arvelduskrediidi võtmine".

Päevakorrapunkt nr 7
Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine
Ettekandja linnapea Arvids Tisler tutvustas linnavolikogule H.-L. Männiku arvamust (lisatud protokollile) õigusakti eelnõu "Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine" kohta ning palus eelnimetatud määruse eelnõu volikogu menetlusest välja arvata.
Otsustati aktsepteerida linnapea otsust nimetatud eelnõu tagasi võtta.

Päevakorrapunkt nr 8
Arengu- ja majanduskomisjoni esimehe valimine ning salajase hääletamise läbiviimiseks hääletamiskomisjoni kinnitamine
Kuulati: Volikogu esimees Ilona Eesalu palus seada üles kandidaadid arengu- ja majanduskomisjoni esimehe valimiseks ja teha ettepanek salajase hääletamise läbiviimise komisjoni moodustamiseks.
Arengu- ja majanduskomisjoni esimehe kandidaatidena kanti hääletussedelitele Arno Torni ja Ervin Tambergi nimed.
Hääletamiskomisjoni liikmekandidaatideks esitati Ado Pullerits, Helle-Liis Männik ja Aule Kikas.
Otsustati: Võtta vastu (7 poolthäälega) otsus nr 3 "Hääletamiskomisjoni kinnitamine".
Viidi läbi salajane hääletamine arengu- ja majanduskomisjoni esimehe valimiseks.
Salajasel hääletamisel sai Arno Torni kandidatuur 6 poolthäält ja Ervin Tambergi kandidatuur 1 poolthääle.
Otsustati: Võtta vastu otsus nr 4 "Arengu- ja majanduskomisjoni esimehe valimine".

Päevakorrapunkt nr 9
Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine
Ettekandja linnapea Arvids Tisler luges ette esildise ja otsuse eelnõu Arvo Pede vabastamiseks linnavalitsuse liikme ja abilinnapea kohustustest.
Otsustati vastu võtta (ühehäälselt) otsus nr 5 "Linnavalitsuse liikme kohustustest vabastamine".

Ilona Eesalu
Volikogu esimees