Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 15. veebruar 2002 nr 2
Algus kell 15.00, lõpp kell 18.50.

Juhatas volikogu aseesimees Kunnar Keres.
Protokollis linnasekretär Aule Kikas.

Istungist võtsid osa volikogu liikmed Ene Elblaus, Kunnar Keres, Lea Moorats,
Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Tiiu Rebane, Ervin Tamberg ja Arno Torn.
Puudus volikogu liige Vladimir Jarlõkov.
Istungist võttis osa linnapea Arvids Tisler.

Volikogu aseesimees tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutses märgitud
sõnastuses:
1. Linna aukodaniku nimetuse andmine ja auraamatusse kandmine.
2. Arupärimised linnapea Arvids Tislerile hoolekandekeskuse ja linnahoolduse tegevuse ning linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele palkade määramise kohta.
3. Hääletamiskomisjoni moodustamine.
4. Linnavolikogu alatise arengu- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
5. Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning liikmete kinnitamine.
6. Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning liikmete kinnitamine.
7. Abilinnapea kinnitamine.
8. Linnavalitsuse liikme kinnitamine.
9. Volikogu esimehe valimine.
Esitatud päevakord kinnitati ühehäälselt.


Päevakorrapunkt nr 1
Linna aukodaniku nimetuse andmine ja auraamatusse kandmine.
Ettekandja: linnavolikogu liige Helle-Liis Männik.
Kaasettekandja: linnapea Arvids Tisler.
Vastavalt eelnõudele oli esitatud linna aukodaniku nimetuse saamiseks Alma Ilison ning auraamatusse kandmiseks Ann Lohu, Artur Sirkel ja Aino Ojat.
Hääletamine toimus esitatud kandidaatide kaupa: Alma Ilison (7 poolt, 1 vastu), Ann Lohu (8 poolt), Artur Sirkel (8 poolt) ja Aino Ojat (8 poolt).
Otsustati võtta vastu otsus nr 6 "Aukodaniku nimetuse andmine ja auraamatusse kandmine".

Päevakorrapunkt nr 2
Arupärimised linnapea Arvids Tislerile hoolekandekeskuse ja linnahoolduse tegevuse ning linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele palkade määramise kohta.
Ettekandja linnapea Arvids Tisler vastas arupärimistele, mis puudutasid hoolekandekeskuse ja linnahoolduse tegevust ning linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele palkade määramist. Vastused on lisatud protokollile.
Otsustati teha ettepanek linnavalitsusele koostada volikogu õigusaktide eelnõud:
1. Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimääruses näilike kohustuste kehtetuks tunnistamiseks.
2. Hoolekandekeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamiseks hoolekandekeskuse põhimääruse III osa "Tegevuse põhimõtted" punkti 1.1. alusel.
3. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra kinnitamiseks sotsiaalhoolekandeseaduse § 13 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
4. Ööpäevasel hooldamisel kohamaksu ja hooldamisele suunamise korra kehtestamiseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
5. Mõisaküla Linnahoolduse põhimääruses tegelikkusele mittevastavate kohustuste kehtetuks tunnistamiseks.

Päevakorrapunkt nr 3
Hääletamiskomisjoni moodustamine.
Ettekandja linnavolikogu aseesimees Kunnar Keres tegi ettepaneku moodustada hääletamiskomisjon kõigi käesoleval istungil korraldatavate isikuvalimiste läbiviimiseks.
Tehti ettepanek moodustada hääletamiskomisjon koosseisus Aule Kikas, Kunnar Keres ja Arno Torn.
Otsustati: Vastu võtta (ühehäälselt) otsus nr 7 "Hääletamiskomisjoni kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 4
Linnavolikogu alatise arengu- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
Ettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Arno Torn tegi ettepaneku kinnitada arengu- ja majanduskomisjon koosseisus Aavo Kikas, Ahto Kirikal, Enno Lilleste, Peep Läll, Helmuth Mets, Ervin Tamberg.
Otsustati vastu võtta (ühehäälselt) otsus nr 8 "Linnavolikogu alatise arengu- ja majanduskomisjoni kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 5
Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning liikmete kinnitamine.
Ettekandja linnavolikogu aseesimees Kunnar Keres.
Tehti ettepanek esitada haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kohale Tiiu Rebane ning aseesimehe kohale Ervin Tamberg ja Lea Moorats.
Viidi läbi salajane hääletamine. Hääletamise tulemusel jagunesid hääled järgmiselt:
Komisjoni esimees: Tiiu Rebane (8 poolt);
Komisjoni aseesimees Ervin Tamberg (6 poolt) ja Lea Moorats (2 poolt).
Komisjoni esimees Tiiu Rebane tegi ettepaneku kinnitada haridus- ja kultuurikomisjon koosseisus Maire Raieste, Aino Pilt, Laila Hakkaja, Külli Kama ja Anu Laarmann.
Otsustati: Võtta vastu otsus nr 9 "Volikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" ja otsus (7 poolt, 1 vastu) nr 10 "Volikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 6
Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning liikmete kinnitamine.
Ettekandja: linnavolikogu aseesimees Kunnar Keres.
Tehti ettepanek esitada sotsiaalkomisjoni esimehe kohale Ene Elblaus ja Helle-Liis Männik ning aseesimehe kohale Tiiu Rebane.
Viidi läbi salajane hääletamine. Hääletamise tulemusel jagunesid hääled järgmiselt:
Komisjoni esimees: Ene Elblaus (1 poolt) ja Helle-Liis Männik (7 poolt)
Komisjoni aseesimees Ervin Tamberg (6 poolt häält) ja Lea Moorats (2 poolt häält).
Komisjoni esimees Helle-Liis Männik tegi ettepaneku kinnitada sotsiaalkomisjon koosseisus Ene Elblaus, Lea Moorats ja Helve Visnapuu.
Otsustati: Võtta vastu otsus nr 11 "Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" ja otsus (8 poolt) nr 12 "Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 7
Abilinnapea kinnitamine.
Ettekandja linnapea Arvids Tisler tegi ettepaneku linnavalitsuse struktuuris kinnitada abilinnapeaks Peep Läll.
Otsustati võtta vastu (6 poolt, 2 vastu) otsus nr 13 "Abilinnapea kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 8
Linnavalitsuse liikme kinnitamine.
Ettekandja linnapea Arvids Tisler tegi ettepaneku kinnitada linnavalitsuse liikmeks Maile Kreevs.
Otsustati: Võtta vastu (ühehäälselt) otsus nr 14 "Linnavalitsuse Liikme kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 9
Volikogu esimehe valimine.
Ettekandja: linnavolikogu aseesimees Kunnar Keres.
Tehti ettepanek esitada volikogu esimehe kohale Arvo Pede ja Kunnar Keres.
Kunnar Keres taandas oma kandidatuuri, põhjendades seda suure töökoormusega.
Viidi läbi salajane hääletamine. Hääletamise tulemus: Arvo Pede (7 poolt, üks hääletussedel tunnistati kehtetuks).
Otsustati vastu võtta otsus nr 15 "Volikogu esimehe valimine".

Pärast istungi lõppu toimus arutelukoosolek, kus käsitletavad teemad olid
1. Volikogu töö planeerimine ja töökorra muutmine.
2. Eelarve eelnõu läbiarutamine.
3. Ettepanekute tegemine järgmise istungi päevakorra kohta.
4. Linnasekretäri informatsioon uutest õigusaktidest.
5. Linnapea informatsioon valitsuse otsustustest 2002. aastal.
6. Revisjonikomisjoni koosseis.
7. Hoolekandekeskuse hoolekogu koosseis.
8. Investeeringutoetuse taotlemine.
9. Projekt "Mõisaküla Majandusfoorum", tutvustajaks A.-O. Ilison.

Kunnar Keres
Volikogu aseesimees