Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 1. märts 2002. a nr 3.
Algus kell 16.00, lõpp kell 18.50.

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Aule Kikas.

Istungist võtsid osa volikogu liikmed Ene Elblaus, Kunnar Keres, Lea Moorats, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Tiiu Rebane, Ervin Tamberg ja Arno Torn.
Puudus volikogu liige Vladimir Jarlõkov.
Istungist võttis osa abilinnapea Peep Läll.

Läbirääkimised päevakorraküsimuses:
Volikogu esimees tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutses märgitud sõnastuses:
Volikogu liige Ervin Tamberg tegi ettepaneku lülitada 3-ks päevakorrapunktiks "ISPA projektis osalemine". Ettepanek võeti 8 poolthäälega vastu.

Päevakord kinnitati (ühehäälselt) alljärgnevalt.
1. Linnapea asendamine.
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Pede.
2. Investeeringute kava aastateks 2003-2008 esitamine.
Ettekandja abilinnapea Peep Läll.
3. ISPA projektis osalemine.
Ettekandja: volikogu liige Ervin Tamberg.
4. Volikogu töökorra muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik.
5. Sõidukite kasutamise otstarbekuse kontrollimine.
Ettekandja volikogu aseesimees Kunnar Keres.
6. Mõisaküla Hoolekandekeskuse hoolekogu koosseisu muutmine.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik.
7. Hääletuskomisjoni kinnitamine (vt p 7).
Ettekandja volikogu esimees Arvo Pede.
8. Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikme ja asendusliikme valimine.
Ettekandja abilinnapea Peep Läll.
9. Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine.
Ettekandja volikogu aseesimees Kunnar Keres.
10. Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimääruse muutmine.
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik.
11. Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise korra muutmine.
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik.
12. Mõisaküla linnapea töötasu määramine.
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik.
13. Mõisaküla Linnavalitsuse abitöölise kuupalgamäära kinnitamine.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik.
14. 2002.a eelarve lugemine.
Ettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Arno Torn.

Päevakorrapunkt nr 1
Linnapea asendamine
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Pede.
Otsustati võtta vastu (6 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) otsus nr 16 "Linnapea asendamine".

Päevakorrapunkt nr 2
Investeeringute kava aastateks 2003-2008 esitamine
Ettekandja: abilinnapea Peep Läll.
Otsustati: vastu võtta (ühehäälselt) otsus nr 17 "Investeeringute kava kinnitamine aastateks 2003 - 2008".

Päevakorrapunkt nr 3
ISPA projektis osalemine
Ettekandja: volikogu liige Ervin Tamberg.
Otsustati: Vastu võtta (ühehäälselt) otsus nr 18 "ISPA tehnilise abi projekti kaasrahastamine".

Päevakorrapunkt nr 4
Volikogu töökorra muutmine
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik esitas eelnõu volikogu töökorra muutmiseks selles, et reglementeerida kindel istungi toimumise aeg, milliseks oleks iga kuu viimane reede algusega kell 16 ja et kui kuu viimane reede langeb riiklikule pühale, toimub istung eelviimasel reedel.
Otsustati (ühehäälselt) võtta õigusakti "Volikogu töökorra muutmine" volikogus teisele lugemisele.

Päevakorrapunkt nr 5
Sõidukite kasutamise otstarbekuse kontrollimine
Kuulati volikogu aseesimehe ja revisjoni komisjoni esimehe Kunnar Kerese informatsiooni.
Otsustati: Volikogu revisjonikomisjonil kontrollida linna asutustes sõidukite kasutamise otstarbekust ja 2001.a ülalpidamiskulu ning esitada revisjoniakt hiljemalt 15. märtsiks 2002. a linnavalitsusele.

Päevakorrapunkt nr 6
Mõisaküla Hoolekandekeskuse hoolekogu koosseisu muutmine
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik.
Lea Moorats esitas kandidaatideks Mõisaküla Hoolekandekeskuse hoolekogu koosseisu Ene Elblausi, Kiira Ringase, Elle Kutti ja Eha Ermitsa; Ene Elblaus esitas kandidaadiks Lea Mooratsi.
Otsustati: Võtta vastu (ühehäälselt) otsus nr 19 "Mõisaküla Hoolekandekeskuse hoolekogu koosseisu muutmine".

Päevakorrapunkt nr 7
Hääletuskomisjoni kinnitamine
Ettekandja volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku moodustada hääletuskomisjon käesoleval istungil läbiviidava salajase hääletamise korraldamiseks.
Otsustati võtta vastu (ühehäälselt) otsus nr 20 "Hääletamiskomisjoni kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 8
Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikme ja asendusliikme valimine
Ettekandja abilinnapea Peep Läll.
Viidi läbi salajane hääletus.
Otsustati: Võtta vastu (ühehäälselt) otsus nr 21 "Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikme ja asendusliikme valimine".

Päevakorrapunkt nr 9
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Volikogu aseesimees, revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres võttis enne otsustamist eelnõu "Revisjonikomisjoni liikmete valimine" tagasi.

Päevakorrapunkt nr 10
Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimääruse muutmine
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik.
Otsustati: Anda (ühehäälselt) määrus nr 2 "Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimääruse muutmine".

Päevakorrapunkt nr 11
Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise korra muutmine
Ettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik.
Otsustati: Anda (ühehäälselt) määrus nr 3 "Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise korra muutmine".

Päevakorrapunkt nr 12
Mõisaküla linnapea töötasu määramine
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik (ettekanne lisatud protokollile).
Ervin Tamberg tegi ettepaneku määrata linnapea kuutöötasuks 9000 krooni.
Hääletamise tulemusena sai eelnõu 8000.-kroonise kuutöötasu määramiseks 7 poolthäält ja 9000.- kroonise kuutöötasu määramiseks 1 poolthääle.
Otsustati: Anda määrus nr 4 "Mõisaküla linnapea töötasu määramine".

Päevakorrapunkt nr 13
Mõisaküla Linnavalitsuse abitöölise kuupalgamäära kinnitamine
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik.
Otsustati: Anda (ühehäälselt) määrus nr 5 "Mõisaküla Linnavalitsuse abitöölise kuupalgamäära kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 14
2002. a. eelarve lugemine
Ettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Arno Torn esitas kokkuvõtte volikogu alatistes komisjonides tehtud 2002.a eelarve projekti muudatusettepanekutest.

1.Vähendada osa 270 ptk 01 (volikogu) 13 500 krooni võrra järgmiste artiklite arvelt:
1.1 postikulu (art 314) - 1500 krooni võrra;
1.2 personali koolitus (art 491) - 10 000 krooni võrra;
1.3 lähetused (art 36) - 2000 krooni võrra.

2. Volikogu bürookulu (art 311) viia valitsemise (osa 270 ptk 04) alla.
Põhjendus ettepaneku 1. ja 2. punkti kohta:
Volikogu asjaajamist korraldab ametiasutus. Volikogu kutsed volikogu liikmetele on kätte viia odavam, kui postiga saata.
Volikogu uus koosseis asub tööle aasta lõpus, koolitamine jääb 2003.aastasse.
Volikogu tööpiirkond on Mõisaküla, lähetamiseks pole põhjust.

3. Vähendada osa 270 ptk 04 (valitsemine) 15 000 krooni võrra järgmiste artiklite arvelt:
3.1 art 313 (raamatud, ajakirj, ajal. trükised)- 1000 krooni võrra;
Info on kättesaadav interneti kaudu. Riigi Teataja tuleb tasuta. Ajalehti, raamatuid ja ajakirju on otstarbekam tellida raamatukokku.
3.2 art 35 (sõidukite ülalpidamiskulu) 8000 krooni võrra , selles art 351 (kütus, määrdeained) 4000 krooni ja art 358 (isikliku sõiduauto kasutamise kulud) 4000 krooni. Piirata sõidukite kasutamist.
3.3 art 36 lähetused - 6000 krooni võrra.
Ametnike töökoht on Mõisaküla. Reisikulud välisriikidesse katavad reisijad ise.

4. Vähendada osa 277 ptk 21 (linnaarst ) 680 krooni võrra järgmiste artiklite arvelt:
4.1 art 311 (bürookulu) - 150 krooni võrra;
4.2 art 315 (sidekulud) - 500 krooni võrra;
4.3 art 319 (muud kulud) - 30 krooni võrra.
Viia ülejäänud büroo-, side- ja muud kulud (kokku 680 krooni) osa 270 ptk 04 (valitsemine) alla. Linnaarst on linnavalitsuse ametnik, töötab osalise koormusega, koostab ja väljastab dokumente minimaalselt.

5.Vähendada osa 277 ptk 31 (ravikindlustusega hõlmamata elanike ravikulud) 1000
krooni võrra. Aluseks võtta 2001.a tegelikud kulud ( 958 krooni).

6. Vähendada osa 278 ptk 23 (hoolekandekeskus) ~ 77 200 krooni järgmiste artiklite arvelt:
6.1 art 10 (töötasud) koos art 211(sotsiaalmaksu) ja art 220 (tööstuskindlustuse maksuga) ~ 25 000 krooni võrra;
6.2 art 311 (bürookulu) - 2000 krooni võrra ;
6.3 art 315 (sidekulud) - 5000 krooni võrra ;
6.4 art 319 (muud kantseleikulud) - 400 krooni võrra;
6.5 art 321 (küte) - 7000 krooni võrra; (100 rm küttepuid maksab 13 000 krooni)
6.6 art 324 (ruumide ja territooriumi korrashoid) 10 800 krooni võrra;
6.7 art 341 (ruumide sisustus, mööbel) 3000 krooni võrra;
6.8 art 342 (büroomasinad, olmetehnika) 5000 krooni võrra;
6.9 art 348 (riided, jalatsid, vooditarvikud) 6000 krooni võrra;
6.10 art 491 (personali koolitus) 7000 krooni võrra (jääb 2001.a planeeritud tasemele)
6.11 art 492 (delegatsioonide vastuvõtt) 2000 krooni võrra;
6.12 art 496 (asutuse esinduskulud) 2000 krooni;
6.13 art 499 (muud kulud) 2000 krooni;
Art 37 (infotehnoloogia) viia osa 270 ptk 04 (valitsemise) alla.
Ettepanekut tehes on arvestatud hoolekandekeskuse põhimääruse muutmisega, mille tagajärjel vähenevad asutuse ja tema juhataja kohustused.
Mõisaküla elanikest on hoolduse all väike osa. Linna eelarvest lisaks hoolekandekeskuse omatulule täiendavate vahendite suunamine eelnõus planeeritud suuruses ei ole põhjendatud.
Sõidukite ülalpidamiskulu vähendamist ei taotle, kui hoolekandekeskus pakub teistele linna asutustele transporditeenust asutuse eelarveosasse kavandatud vahendite arvelt.
KOKKUHOID ~ 107 380 krooni.

7. Suurendada osa 273 ptk 11 (lasteaed ) kulusid 1000 krooni võrra, selles art 389 (muud õppevahendid ja materjalid) 1000 krooni. Õppetöö paremaks korraldamiseks. Arvestatud asutuse juhataja ettepanekuga.

8. Suurendada osa 275 ptk 14 (kultuurimaja) kulusid 26 000 krooni võrra, selles art 32 (hoonete ja ruumide ülalpidamine) 26 000 krooni: 25 000 krooni WC remondiks ja 1000 krooni saali põranda korrastamiseks. Aluseks asutuse juhataja ettepanek ja linna arengukava.

9. Suurendada osa 275 ptk 12 (raamatukogu) kulusid 10 185 krooni võrra, selles:
9.1 art 10 (töötasud) 2760 krooni võrra ja art 211(sotsiaalmaks)koos art 220 (tööstuskindlustusmaks) ~ 925 krooni võrra . Arvestusega, et asutuse juhataja ja raamatukoguhoidjate kuupalgamäära tõusuks 2002.aastal on 200 krooni. Andmed asutuse sellekohase ettepaneku kohta on eelnõus valed.
9.2 art 313 (raamatud, ajalehed, ajakirjad) 5000 krooni võrra. Aluseks asutuse põhjendatud taotlus.
9.4 art 315 (sidekulud) 500 krooni. Aluseks asutuse põhjendatud taotles.
9.3 art 322 (elekter) 1000 krooni. Aluseks elektrihinna tõus. Kokkuhoiuks puudub võimalus.

10.Suurendada osa 273 ptk 13.01 (Mõisaküla Keskkool) 57 000 krooni võrra, selles:
10.1 art 410 (toitlustamine ) 30 000 krooni. Arvestusega, et Mõisaküla linna 1.-4.klassides õppivad lapsed saaksid iga päev 4-kroonise eine linna eelarvevahendite arvelt.
10.1 toidunõude ostmiseks 23 000 krooni;
10.2 prügiveoks 4000 krooni.

11. Suurendada osa 279 ptk 23.01 (tänavavalgustus) art 326 (jooksev remont ) 5000 krooni võrra. Asutuse juhataja ettepanek.

12. Suurendada osa 279 ptk 23.04 (haljastus) art 324 (territooriumi korrashoid) 3800 krooni. Asutuse juhataja ettepanek.
KULUDE SUURENEMINE : 102 985 krooni.

Reserv ( 4395 krooni ) esinduskuludeks. Esinduskulud planeerida valitsemise alla, mitte igale asutusele eraldi.

Otsustati: juhindudes eeltoodust viia Mõisaküla linnavalitsusel sisse muudatused 2002. a. eelarveprojektis vastavalt volikogu alatiste komisjonide ettepanekutele.

Arvo Pede
Volikogu esimees