Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 15. märts 2002. a nr 4.
Algus kell 16.00, lõpp kell 18.50.

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Aule Kikas.

Istungist võtsid osa volikogu liikmed Ene Elblaus, Kunnar Keres, Lea Moorats, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Tiiu Rebane, Ervin Tamberg ja Arno Torn.
Puudus volikogu liige Vladimir Jarlõkov.
Istungist võttis osa abilinnapea Peep Läll.

Läbirääkimised päevakorraküsimuses:
Volikogu esimees tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutsel märgitud sõnastuses.
Volikogu liige Kunar Keres tegi ettepaneku lülitada täiendavalt päevakorda punkt "Revisjonikomisjoni kontrollkäigust".
Volikogu liige Arno Torn tegi ettepaneku lülitada päevakorda punkt "Ettevõtjate toetamine linna eelarvest".

Päevakord kinnitati (ühehäälselt) alljärgnevalt.
1. Mõisaküla linna veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine.
Ettekandja: volikogu liige Ervin Tamberg.
2. Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) koosseisu suurendamine ja palgamäära kinnitamine.
Ettekandja: abilinnapea Peep Läll.
3. Linnavara tasuta kasutamiseks andmine.
Ettekandja: abilinnapea Peep Läll.
4. Mõisaküla linna põhimääruse muutmine ja täiendamine.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik.
5. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kontrollimine.
Ettekandja. Volikogu liige Helle-Liis Männik.
6. Volikogu töökorra muutmine.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik.
7. Revisjonikomisjoni ringkäigust.
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres.
8. 2002.a eelarve lugemine.
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Pede.
9. Ettevõtjate toetamine linna eelarvest.
Ettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Arno Torn.

Päevakorrapunkt nr 1
Mõisaküla linna veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine.
Ettekandja: volikogu liige Ervin Tamberg.
Otsustati anda (ühehäälselt) määrus nr 6 "Mõisaküla linna veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 2
Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) koosseisu suurendamine ja palgamäära kinnitamine.
Ettekandja: abilinnapea Peep Läll.
Otsustati: anda (ühehäälselt) määrus nr 7 "Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) koosseisu suurendamine ja palgamäära kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 3
Linnavara tasuta kasutamiseks andmine.
Ettekandja: abilinnapea Peep Läll
Otsustati: Vastu võtta (ühehäälselt) otsus nr 22 "Linnavara tasuta kasutamiseks andmine".

Päevakorrapunkt nr 4
Mõisaküla linna põhimääruse muutmine ja täiendamine.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik esitas eelnõu Mõisaküla linna põhimääruse muutmise kohta ning selgitas põhimääruse muutmise vajadust.
Otsustati võtta õigusakti "Mõisaküla linna põhimääruse muutmine ja täiendamine" eelnõu volikogus teisele lugemisele.

Päevakorrapunkt nr 5
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kontrollimine.
Kuulati volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Helle-Liis Männiku ettepanekut.
Otsustati: Volikogu revisjonikomisjonil kontrollida linnavalitsuses ja hoolekandekeskuses volikogu 13. juuni 2000. a määrusega nr 24 kinnitatud "Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise tingimused ja kord" täitmist 2001.aastal ning esitada revisjoniakt hiljemalt 26.aprilliks 2002.a linnavalitsusele.

Päevakorrapunkt nr 6
Volikogu töökorra muutmine.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik selgitas volikogu töökorra muutmise vajadust.
Otsustati: anda (ühehäälselt) määrus nr 8 "Volikogu töökorra muutmine".

Päevakorrapunkt nr 7
Revisjonikomisjoni kontrollkäigust.
Kuulati: Revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres andis volikogule teada, et vastavalt volikogu 1.märtsi 2002.a otsusele kontrollis revisjonikomisjon 12.märtsil linna asutustes sõidukite kasutamise otstarbekust ja 2001.a ülalpidamiskulu. Aktid on esitatud linnavalitsusele.
Otsustati: Linnavalitsusel kehtestada 2002.a aprillikuu jooksul linna omandis olevate sõiduautode, väikebusside ja traktorite kasutamise kord ning kütuse kulunormid.

Päevakorrapunkt nr 8
2002. a. eelarve lugemine.
Ettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Arno Torn tegi ettepaneku kinnitada 2002.a eelarve.
Otsustati: Anda (ühehäälselt) määrus nr 9 "Mõisaküla linna 2002.a eelarve kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 9
Ettevõtjate toetamine linna eelarvest.
Kuulati volikogu arengu- ja majanduskomisjoni esimehe Arno Torni ettepanekut välja töötada kord linna 2002.a eelarvesse ettevõtjate toetamiseks planeeritud 18 000 krooni (osa 279 ptk 59) kasutamise kohta.
Otsustati: linnavalitsusel koostada volikogu määruse eelnõu ettevõtjatele toetuse andmiseks linna eelarvest ning esitada see arutamiseks järgmisel istungil."

 

Arvo Pede
Volikogu esimees