Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 15. aprill 2002 nr 5.
Algus kell 16.00, lõpp kell 20.05.

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Aule Kikas.

Istungist võtsid osa volikogu liikmed Ene Elblaus, Kunnar Keres, Lea Moorats, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Tõnis Rannama, Tiiu Rebane, Ervin Tamberg ja Arno Torn.
Istungist võttis osa abilinnapea Peep Läll.
Päevakorrapunktide nr 3, 4 ja 5 arutamisest võttis osa Mõisaküla Hoolekandekeskuse juhataja Liivia Rannama ja päevakorrapunktide nr 14 ja 15 arutamisest Mõisaküla Keskkooli direktor Aavo Kikas.

Läbirääkimised päevakorraküsimuses:
Volikogu esimees tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutsel märgitud sõnastuses alljärgnevalt:.
1. Linna põhimääruse muutmine II lugemine.
2. Mõisaküla Linnahoolduse põhimääruse muutmine.
3. Mõisaküla Hoolekandekeskusesse ööpäevasele hooldamisele võtmise aluste ja korra kinnitamine.
4. Koduteenuste loetelu ja osutamise korra kinnitamine.
5. Sotsiaalteenuste hindade kinnitamine.
6. Linnaasutuse juhi käsitamine ametiisikuna.
7. Linna omandis olevate sõidukite kasutamine.
8. Revisjonikomisjoni poolt 29.oktoobril 2001.a linnahoolduses korraldatud kontrollkäigu tulemused.
9. Lea Mooratsi 31.augusti 2001.a ettekande läbiarutamine.
10. 2001.aasta eelarve täitmise revisjonist.
11. Audiitori määramine.
12. Revisjonikomisjoni liikme valimine.
13. Sünni- ja matusetoetuste määra kinnitamine.
14. Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine.
15. Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
16. Umbusalduse avaldamine Mõisaküla linnapeale
17. Linnavalitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine

Volikogu liige Helle-Liis Männik tegi ettepaneku lülitada istungi päevakorda pärast umbusalduse avaldamist linnapeale päevakorrapunkt nr 17 "Linnapea valimine ja asendaja määramine" ja päevakorrapunkt nr 18 "Mõisaküla Linnavalitsuse moodustamine ja ametisse kinnitamine".
Samuti tegi H-L Männik ettepaneku jätta istungi kutses pakutud päevakorrapunkt nr 17 "Linnavalitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine" päevakorrapunktiks nr 19 ja võtta päevakorda päevakorrapunktina nr 20 "Mõisaküla Hoolekandekeskuse juhataja palgamäära muutmisest" ning vormistada selle kohta protokolliline otsus.
Lisaks eeltoodule esitas H-L.Männik ettepanekud päevakorrapunkti nr 16 "Umbusalduse avaldamine Mõisaküla linnapeale" ja päevakorrapunkti nr 17 "Linnapea valimine ja asendaja määramine" otsuste sõnastamiseks.

Ervin Tamberg ja Tõnis Rannama tegid ettepaneku jäta päevakorrast välja päevakorrapunkt nr 16 "Umbusalduse avaldamine Mõisaküla linnapeale".

Viidi läbi hääletamine esitatud ettepanekute päevakorda võtmise küsimuses. Hääletamise tulemusena (6 poolt, 3 vastu) lisati päevakorda Helle-Liis Männiku esitatud täiendusettepanekud ja (3 poolt ja 6 vastu) jäeti rahuldamata Ervin Tambergi ja Tõnis Rannama ettepanek.

Volikogu esimees teavitas volikogu linnapea Arvids Tisleri avaldusest (15.04.2002.a) selle kohta, et seoses töövõimetuslehel viibimisega ei osale Arvids Tisler umbusalduse arutamisel.

Päevakord kinnitati (6 poolt, 2 vastu ja 1 erapooletu) alljärgnevalt.
1. Linna põhimääruse muutmine II lugemine.
2. Mõisaküla Linnahoolduse põhimääruse muutmine.
3. Mõisaküla Hoolekandekeskusesse ööpäevasele hooldamisele võtmise aluste ja korra kinnitamine.
4. Koduteenuste loetelu ja osutamise korra kinnitamine.
5. Sotsiaalteenuste hindade kinnitamine.
6. Linnaasutuse juhi käsitamine ametiisikuna.
7. Linna omandis olevate sõidukite kasutamine.
8. Revisjonikomisjoni poolt 29.oktoobril 2001.a linnahoolduses korraldatud kontrollkäigu tulemused.
9. Lea Mooratsi 31.augusti 2001.a ettekande läbiarutamine.
10. 2001.aasta eelarve täitmise revisjonist.
11. Audiitori määramine.
12. Revisjonikomisjoni liikme valimine.
13. Sünni- ja matusetoetuste määra kinnitamine.
14. Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine.
15. Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
16. Umbusalduse avaldamine Mõisaküla linnapeale
17. Linnapea valimine ja asendaja määramine
18. Mõisaküla Linnavalitsuse moodustamine ja ametisse kinnitamine
19. Linnavalitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine
20. Mõisaküla Hoolekandekeskuse juhataja palgamäära muutmisest

Päevakorrapunkt nr 1.
Linna põhimääruse muutmine II lugemine.
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik.
Alternatiiveelnõu esitas istungil Ervin Tamberg. Hääletamisele pandi eelnõu edasine menetlemine.
Otsustati (2 poolt, 7 vastu) mitte võtta volikogu liige Ervin Tambergi eelnõud arutusele.
Otsustati (7 poolt, 2 vastu) eelnõu vastu võtta määrusena nr 10 "Mõisaküla linna põhimääruse muutmine ja täiendamine".

Päevakorrapunkt nr 2.
Mõisaküla Linnahoolduse põhimääruse muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik.
Küsimusi ettekandjale esitasid Kunnar Keres ja Arno Torn.
Täiendusettepaneku esitas istungil volikogu liige Ervin Tamberg. Otsustati (1 poolt, 7 vastu, 1 erapooletu) mitte lülitada ettepanekuid eelnevalt esitatud eelnõusse.
Otsustati (7 poolt, 1 erapooletu, 1 vastu) eelnõu vastu võtta määrusena nr 11 "Mõisaküla Linnahoolduse põhimääruse muutmine".

Päevakorrapunkt nr 3.
Mõisaküla Hoolekandekeskusesse ööpäevasele hooldamisele võtmise aluste ja korra kinnitamine.
Ettekandja: volikogu liige Ene Elblaus.
Kaasettekandja: Mõisaküla Hoolekandekeskuse juhataja Liivia Rannama.
Sõna võttis Helle-Liis Männik, küsimusi esitas Arno Torn.
Otsustati (8 poolt, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta määrusena nr 12 "Mõisaküla hoolekandekeskusesse ööpäevasele hooldamisele võtmise aluste ja korra kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 4.
Koduteenuste loetelu ja osutamise korra kinnitamine.
Ettekandja: volikogu liige Ene Elblaus.
Kaasettekandja: Mõisaküla Hoolekandekeskuse juhataja Liivia Rannama.
Otsustati (9 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 13 "Koduteenuste loetelu ja osutamise korra kinnitamine"

Päevakorrapunkt nr 5.
Sotsiaalteenuste hindade kinnitamine.
Ettekandja: volikogu liige Ene Elblaus.
Kaasettekandja: Mõisaküla Hoolekandekeskuse juhataja Liivia Rannama juhtis tähelepanu asjaolule, et koduteenuste loetelusse võiks punktina nr 1.4.8 lisada kevadise suurpuhastuse tegemine, hinnaga 25 krooni kord.
Otsustati eelnõu suunata teisele lugemisele.

Päevakorrapunkt nr 6.
Linnaasutuse juhi käsitamine ametiisikuna.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik.
Otsustati (9 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 14 "Linnaasutuse juhi käsitamine ametiisikuna".

Päevakorrapunkt nr 7.
Linna omandis olevate sõidukite kasutamine.
Ettekandja: abilinnapea linnapea ülesannetes Peep Läll.
Kuulati revisjonikomisjoni esimehe Kunnar Kerese informatsiooni.
Küsimusi ettekandjale esitas Kunnar Keres.
Otsustati (7 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu)
1. linnapeal tagada, et Mõisaküla linnale kuuluvate sõidukite registreerimistunnistustel oleks omanikuks märgitud Mõisaküla linn, mitte linnaasutus;
2. teha ettepanek linnavalitsusele anda väikebuss Ford-Transit Mõisaküla linnahoolduse valdusesse.

Päevakorrapunkt nr 8.
Revisjonikomisjoni poolt 29.oktoobril 2001.a linnahoolduses korraldatud kontrollkäigu tulemused.
Ettekandja: abilinnapea linnapea ülesannetes Peep Läll.
Kaasettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres.
Otsustati (6 poolt, 1 vastu, 2 erapooletu)
1. Kiita heaks revisjonikomisjoni esimehe Kunnar Kerese 15. veebruari 2002.a pöördumine Viljandi Politseiprefektuuri poole;
2. Saata Mõisküla Linnavolikogu nimel Viljandi Politseiprefektuurile kiri "Koostööst" (lisatud).

Päevakorrapunkt nr 9.
Lea Mooratsi 31.augusti 2001.a ettekande läbiarutamine.
Ettekandja: volikogu liige Lea Moorats.
Kaasettekandja: abilinnapea linnapea ülesannetes Peep Läll.
Otsustati (8 poolt,1 erapooletu)
1. Kiita heaks volikogu liikme Helle-Liis Männiku pöördumised 21.jaanuaril 2002.a Viljandi Politseiprefektuuri ja 24.veebruaril 2002.a siseminister Ain Seppiku poole (lisatud protokollile).

Päevakorrapunkt nr 10.
2001.aasta eelarve täitmise revisjonist.
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres.
Otsustati (9 poolt)
1. Kohustada revisjonikomisjoni kontrollima aprillikuu jooksul linnavalitsuse 2001.a tegevuse vastavust volikogu õigusaktidele, tulude tähtaegset sissenõudmist, kulude vastavust linna eelarvele, linnavara kasutamise lepinguid ja töövõtulepinguid ning nende täitmist.

Päevakorrapunkt nr 11.
Audiitori määramine.
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres.
Otsustati (7 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) eelnõu võtta vastu otsusena nr 23 "Audiitori määramine".

Päevakorrapunkt nr 12.
Revisjonikomisjoni liikme valimine.
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres.
Kandidaadina revisjonikomisjoni liikme kohale seati üles ning hääletussedelile kanti Arvo Pede.
Salajase hääletamise läbiviimiseks moodustati hääletamiskomisjon.
Otsustati (9 poolt) võtta vastu otsus nr 24 "Hääletamiskomisjoni kinnitamine".
Viidi läbi salajane hääletus.
Otsustati (9 poolt) eelnõu võtta vastu otsusena nr 25 "Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine".

Päevakorrapunkt nr 13.
Sünni- ja matusetoetuste määra kinnitamine.
Ettekandja: linnasekretär Aule Kikas.
Otsustati (9 poolt) eelnõu võtta vastu määrusena nr 15 "Sünni- ja matusetoetuse määra kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 14.
Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine.
Ettekandja: Mõisaküla Keskkooli direktor Aavo Kikas.
Otsustati (9 poolt) eelnõu võtta vastu määrusena nr 16 "Mõisaküla Keskkooli pedagoogide töötasustamise aluste muutmine".

Päevakorrapunkt nr 15.
Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
Ettekandja: Mõisaküla Keskkooli direktor Aavo Kikas.
Otsustati: (9 poolt) eelnõu võtta vastu määrusena nr 17 "Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine".

Päevakorrapunkt nr 16.
Umbusalduse avaldamine Mõisaküla linnapeale.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik.
Viidi läbi avalik umbusaldushääletus.
Otsustati (6 poolt, 3 vastu) võtta eelnõu vastu otsusena nr 26 "Umbusalduse avaldamine Mõisaküla linnapeale".

Päevakorrapunkt nr 17.
Linnapea valimine ja asendaja määramine.
Volikogu esimees Arvo Pede seadis linnapea kandidaadina üles linnasekretär Aule Kikase.
Volikogu liige Tõnis Rannama seadis linnapea kandidaadina üles volikogu liikme, Mõisaküla Linnahoolduse juhataja Ervin Tambergi.
Mõlemad kandidaadid esinesid sõnavõtuga.
Hääletussedelile kanti Aule Kikase ja Ervin Tambergi nimi.
Salajase hääletamise läbiviimiseks moodustati hääletamiskomisjon.
Otsustati (9 poolt) võtta vastu otsus nr 27 "Hääletamiskomisjoni kinnitamine".
Viidi läbi salajane hääletus.
Salajase hääletamise tulemusena jagunesid hääled järgmiselt: Aule Kikas 6 poolthäält, Ervin Tamberg 2 poolthäält. 1 hääletussedel oli kehtetu (täitmata).
Otsustati võtta vastu otsus nr 28 "Linnapea valimine ja asendaja määramine".

Päevakorrapunkt nr 18.
Mõisaküla Linnavalitsuse moodustamine ja ametisse kinnitamine.
Ettekandja: valitud linnapea Aule Kikas.
Otsustati (6 poolt, 3 erapooletut) võtta vastu otsuse nr 29 "Mõisaküla Linnavalitsuse moodustamine ja ametisse kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 19.
Linnavalitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine.
Ettekandja: abilinnapea linnapea ülesannetes Peep Läll.
Otsustati ( 9 poolt) võtta eelnõu vastu otsusena nr 30 "Mõisaküla Linnavalitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine".

Päevakorrapunkt nr 20.
Mõisaküla Hoolekandekeskuse juhataja palgamäära muutmisest.
Ettekandja: volikogu liige, sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik teavitas volikogu, et küsimus Mõisaküla Hoolekandekeskuse palgamäära muutmisest oli arutusel komisjoni 22.veebruari 2002.a koosolekul, mille protokoll on edastatud ka valitsusele. Linnavolikogu määruse alusel vähenevad 1.maist 2002.a hoolekandekeskuse ning seoses sellega ka asutuse juhataja kohustused 2/3 võrra. Hoolekandekeskuse põhitegevuseks jääb ööpäevase hoolduse ja koduteenuste pakkumine.
Otsustati: (7 poolt, 2 erapooletut) teha ettepanek linnavalitsusele viia seoses hoolekandekeskuse ja tema juhataja kohustuste vähenemisega 1. maist 2002. a. hoolekandekeskuse juhataja palgamäär lasteaia juhataja palgamäära tasemele.

Arvo Pede
Volikogu esimees