Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 26. aprill 2002 nr 6
Algus kell 16.00, lõpp kell 16.40

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Aule Kikas.

Istungist võtsid osa volikogu liikmed Ene Elblaus, Lea Moorats, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Tiiu Rebane ja Arno Torn.
Puudusid Arvids Tisler, Kunnar Keres, Ervin Tamberg.
Istungist võttis osa abilinnapea Peep Läll.

Läbirääkimised päevakorra küsimuses:
Volikogu esimees tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutsel märgitud sõnastuses alljärgnevalt:
1. Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine.
2. Mõisaküla linna 2002.a I kvartali eelarve täitmise aruande läbiarutamine.
3. Viljandimaa Omavalitsuste liidu vanemate kogu liikme valimine.
4. Alatise korrakaitsekomisjoni esimehe valimine.
Päevakord kinnitati (6 poolt) esitatud kujul.

Päevakorrapunkt nr 1
Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine.
Ettekandja: volikogu liige Ene Elblaus.
Otsustati (6 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 18 “Sotsiaalteenuste hindade kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 2
Mõisaküla linna 2002.a I kvartali eelarve täitmise aruande läbiarutamine.
Ettekandja: abilinnapea linnapea ülesannetes Peep Läll.
Küsimusi ettekandjale esitasid kõik volikogu liikmed.
Linnasekretär Aule Kikas selgitas volikogu liikmetele, millistel asjaoludel on üle kantud 71 119.- krooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.
Vastavalt Mõisaküla Linna ja Eesti Regionaalse Sihtasutuse vahel 30.oktoobril 2000.a sõlmitud lepingule oli toetuse saaja (Mõisaküla Linnavalitsus) kohustatud tagama projektis “Mõisaküla linna Õnne ja Kiikre tänavate remont” ettenähtud oma- ja kaasfinantseeringud vastavalt projekti eelarvele ning garanteerima muude kohustuste täitmise. Toetuse andjal (Sihtasutus) oli õigus nõuda riikliku toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub antud lepingut. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt 14.01.2002.a saadetud kirjas eelnimetatud sätet ka kasutatakse. Mõisaküla Linnavalitsusele saabunud kirjal on kantud linnapea Arvids Tisleri resolutsioon ”H.Visnapuu, maksta tagasi 71119.- EEK, ülekande koopia saata nõudjale.”
Paraku on ülekandmisel jäetud arvestamata asjaolu, et nimetatud summat ei ole 2002.a eelarvesse planeeritud. Samuti oli sel hetkel (16.jaanuar 2002.a) eelarve volikogu poolt veel vastu võtmata ning eelnimetatud summa oleks pidanud kajastuma ka volikogule esitatavas eelarve projektis.
Otsustati informatsioon võtta teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 3
Viljandimaa Omavalitsuste liidu vanemate kogu liikme valimine.
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Pede seadis vanemate kogu liikme kandidaadina üles valitud linnapea Aule Kikase.
Hääletussedelile kanti Aule Kikase nimi.
Salajase hääletuse läbiviimiseks moodustati hääletuskomisjon.
Otsustati: (9 poolt) vastu võtta otsus nr 31 “Hääletamiskomisjoni moodustamine”
Viidi läbi salajane hääletus.
Otsustati (6 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 32 “Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikme valimine”.

Päevakorrapunkt nr 4
Alatise korrakaitsekomisjoni esimehe valimine.
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Pede seadis korrakaitsekomisjoni esimehe kandidaadina üles volikogu liikme Ervin Tambergi.
Hääletussedelile kanti Ervin Tambergi nimi.
Viidi läbi salajane hääletus.
Otsustati (6 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 33 “Alatise korrakaitsekomisjoni esimehe valimine”.

 

Arvo Pede
volikogu esimees