Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 31. mai 2002 nr 7.
Algus kell 16.00, lõpp kell 19.08

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Leili Ruus.

Istungist võtsid osa volikogu liikmed Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Tiiu Rebane , Arno Torn, Kunnar Keres, Arvids Tisler ja Ervin Tamberg.
Puudusid Ilona Eesalu, Ado Pullerits.
Istungist võttis osa linnapea Aule Kikas, abilinnapea Peep Läll.
Päevakorrapunkti nr 1 arutamisest võttis osa Oliver Läll.

Läbirääkimised päevakorra küsimuses:
Volikogu esimees tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutsel märgitud sõnastuses alljärgnevalt:
1. Mõisaküla linna omavalitsusorganite tööst 2001.aastal.
2. Mõisaküla linna 2001.aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine.
3. Hääletamiskomisjoni kinnitamine.
4. Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikme taandamine ja kinnitamine.
5. Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine.
6. Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni liikmete kinnitamine.
7. Tartu Halduskohtu 20.05.2002 kirja nr 3-150/02 läbiarutamine.
8. Mõisaküla linna 2002.aasta eelarve muutmine.
9. Mõisaküla linna 2002.aasta lisaeelarve kinnitamine.
10. Rendienampakkumine.
11. Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine.
12. Ettevõtja toetamine Mõisaküla linna 2002.aasta eelarvest.
13. Valimisringkondade moodustamine Mõisaküla Linnavolikogu valimisteks.
14. Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine.
15. Mõisaküla linna valimiskomisjoni moodustamine.
16. Mõisaküla Linnavolikogu 8.juuli 1997.a määruse nr 9 kehtetuks tunnistamine.
17. Mõisaküla Linnavolikogu 28.aprilli 2000.a määruse nr 19 muutmine.
18. Arupärimisele vastamine (Arvids Tisleri arupärimine).

Volikogu liige Helle-Liis Männik tegi ettepanku sõnastada ümber päevakorrapunkt nr 1 järgnevas sõnastuses: “Mõisaküla Linnavalitsuse tööst 2001.aastal.”
Volikogu liige Arvids Tisler tegi ettepaneku jätta välja päevakorrapunkt nr 18 “Arupärimisele vastamine (Arvids Tisleri arupärimine).
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku päevakorrapunkt nr 12 tuua päevakorrapunktiks nr 1.

Päevakord kinnitati muudatustega (7 poolt) alljärgnevalt:
1. Ettevõtja toetamine Mõisaküla linna 2002.aasta eelarvest.
2. Mõisaküla linnavalitsuse tööst 2001.aastal.
3. Mõisaküla linna 2001.aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine.
4. Hääletamiskomisjoni kinnitamine.
5. Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikme taandamine ja kinnitamine.
6. Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine.
7. Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni liikmete kinnitamine.
8. Tartu Halduskohtu 20.05.2002 kirja nr 3-150/02 läbiarutamine.
9. Mõisaküla linna 2002.aasta eelarve muutmine.
10 Mõisaküla linna 2002.aasta lisaeelarve kinnitamine.
11. Rendienampakkumine.
12. Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu
ning palgamäärade kinnitamine.
13. Valimisringkondade moodustamine Mõisaküla Linnavolikogu valimisteks.
14. Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine.
15. Mõisaküla linna valimiskomisjoni moodustamine.
16. Mõisaküla Linnavolikogu 8.juuli 1997.a määruse nr 9 kehtetuks tunnistamine.
17. Mõisaküla Linnavolikogu 28.aprilli 2000.a määruse nr 19 muutmine.

Päevakorrapunkt nr 1
Ettevõtja toetamine Mõisaküla linna 2002.aasta eelarvest.
Ettekandja linnapea Aule Kikas teavitas volikogu, et küsimus füüsilisest isikust ettevõtja Oliver Lälli toetamise kohta Mõisaküla linna 2002.a eelarvest oli arutusel linnavalitsuse 13.mai 2002.a istungil, kus otsustati esitada eelnõu ettevõtja toetamise kohta seoses sellega, et Mõisaküla linna 2002.a eelarves ( art 540 Ülekanded teistele sektoritele) on ettenähtud rahaline toetus ning Oliver Läll saaks jätkata teenuste osutamist elanikele Mõisaküla linna saunas.
Küsimusi esitasid Arvids Tisler, Kunnar Keres, Helle-Liis Männik.
Käesoleva päevakorrapunkti arutlusest võttis osa ka Oliver Läll, kes vastas esitatud küsimustele.
Eelnõu täiendusettepaneku esitas istungil volikogu liige Helle-Liis Männik.
Otsustati: (7 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 34 “Ettevõtja toetamine Mõisaküla linna 2002.a eelarvest”.
Tehti ettepanek linnavalitsusele välja töötada Mõisaküla linna 2002.a eelarvest ettevõtjate toetamise ühtne kord.

Päevakorrapunkt nr 2
Mõisaküla linnavalitsuse tööst 2001.aastal.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas
Küsimusi ettekandjale esitas Arvids Tisler.
Otsustati: informatsioon võtta teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 3
Mõisaküla linna 2001.aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine.
Ettekandja linnapea Aule Kikas andis informatsiooni 2001.aasta eelarve täitmise kohta, tutvustas audiitori arvamust ning linnavalitsuse poolt esitatud eelnõud .
Kaasettekandja, revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres, esitas revisjonikomisjoni arvamuse ja juhtis tähelepanu, et komisjon vajab 2001.aasta eelarve täitmise põhjalikumaks revideerimiseks aega.
Küsimusi esitas Arvids Tisler.
Otsustati: (7 poolt) vastu võtta otsus nr 35 “Mõisaküla linna 2001.aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine”

Päevakorrapunkt nr 4
Hääletamiskomisjoni kinnitamine.
Ettekandja linnavolikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku moodustada hääletamiskomisjon käesoleval istungil läbiviidavate salajaste hääletamiste korraldamiseks.
Otsustati: (7 poolt) vastu võtta otsus nr 36 “Hääletamiskomisjoni kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 5
Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikme taandamine ja kinnitamine.
Ettekandja, revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres, selgitas, et vajaduse taandada revisjonikomisjoni liige, tuleneb Mõisaküla Linnavolikogu 10.aprilli 2002.a määrusest nr 10. Kunnar Keres tegi ettepaneku kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Arno Torn, viimane taandas ennast.
Ervin Tamberg esitas revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks Arvids Tisleri.
Hääletussedelile kanti Arvids Tisleri nimi.
Viidi läbi salajane hääletamine. Hääletamise tulemusel jagunesid hääled järgmiselt:
Komisjoni liige: Arvids Tisler (6 poolt, 1 hääletussedel täitmata).
Otsustati: võtta vastu otsus nr 37 “Linnavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikme taandamine ja kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 6
Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine.
Ettekandja: linnavolikogu esimees Arvo Pede.
Tehti ettepanek esitada korrakaitsekomisjoni aseesimehe kohale Arvids Tisler.
Hääletussedelile kanti Arvids Tiseri nimi.
Viidi läbi salajane hääletamine. Hääletamise tulemusel jagunesid hääled järgmiselt: Arvids Tisler (7 poolt).
Otsustati: (7 poolt) võtta vastu otsus nr 38 “Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni aseesimehe valimine”.

Päevakorrapunkt nr 7
Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni liikmete kinnitamine.
Ettekandja korrakaitsekomisjoni esimees Ervin Tamberg tegi ettepaneku kinnitada korrakaitsekomisjon koosseisus Roman Elblaus, Arvids Tisler, Juta Merivälja ja Peep Läll.
Otsustati: (7 poolt) võtta vastu otsus nr 39 “Linnavolikogu alatise korrakaitsekomisjoni liikmete kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 8
Tartu Halduskohtu 20.05.2002 kirja nr 3-150/02 läbiarutamine.
Ettekandja: linnavolikogu esimees Arvo Pede
Kaasettekandja: linnapea Aule Kikas.
Volikogu esimees Arvo Pede teavitas volikogu Tartu halduskohtu kirjast.
Linnapea Aule Kikas luges ette vastuskirja Tartu halduskohtu 20.05.2002 kirjale nr 3-150/02 (lisatud protokollile).
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku protokollilise otsuse vormistamiseks ja Mõisaküla linna esindaja määramise kohta kohtus.
Otsustati: 1. Kiita heaks ja saata vastuskiri nr 16-5/140 Tartu Halduskohtule.
2. Vastu võtta (5 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) otsus nr 40 “Mõisaküla linna esindaja määramine”.
Arvids Tisler esitas protesti vastuskirja sisu kohta peale käesoleva päeavakorrapunkti otsuse vastuvõtmist. Protest seisnes vastuskirja lauses “Dokumendid võttis Arvo Pedelt vastu Arvids Tisler isiklikult”. Ühehäälselt otsustati vastuskirjast välja jätta eelpoolnimetatud lause.

Päevakorrapunkt nr 9
Mõisaküla linna 2002.aasta eelarve muutmine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas
Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Arno Torn
Küsimusi esitas Arvids Tisler, samas tegi ka ettepaneku välja töötada eelnõu pikaajalise laenulepingu sõlmimise kohta.
Otsustati: (7 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 19 “Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 10
Mõisaküla linna 2002.aasta lisaeelarve kinnitamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas
Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Arno Torn.
Küsimusi ettekandjale esitas Arvids Tisler.
Otsustati: (7 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 20 “Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 11
Rendienampakkumine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Kaasettekandja: Mõisaküla Linnahoolduse juhataja Ervin Tamberg.
Linnapea Aule Kikas seadis üles rendienampakkumise komisjoni koossesisu: Arno Torn, Aule Kikas, Arvo Pede ja Leili Ruus.
Ettepanekuid eelnõusse täienduste sisseviimiseks tegid Kunnar Keres, Helle-Liis Männik.
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku võtta vastu eelnõu koos paranduste ja täiendustega.
Otsustati: (7 poolt) vastu võtta otsus nr 41 “Rendienampakkumine”.

Päevakorrapunkt nr 12
Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine.
Ettekandja linnapea Aule Kikas märkis, et vajadus on võtta tööle osalise tööajaga maa- ja ehitusnõunik, samuti põhjendas ära vajaduse linnavalitsuse allasutuste raamatupidamiste kokkuviimise ühtseks süsteemiks.
Küsimusi esitasid Helle-Liis Männik, Arvids Tisler.
Otsustati: ( 7 poolt) võtta õigusakti “Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine” volikogus teisele lugemisele.

Päevakorrapunkt nr 13
Valimisringkondade moodustamine Mõisaküla Linnavolikogu valimisteks.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Ettepanekuid tegi Arvids Tisler.
Otsustati: (7 poolt) võtta õigusakt “Valimisringkondade moodustamine Mõisaküla Linnavolikogu valimisteks” volikogus teisele lugemisele.

Päevakorrapunkt nr 14
Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Ettepanekuid tegid kõik volikogu liikmed.
Otsustati: (7 poolt) võtta õigusakt “Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine” volikogus teisele lugemisele.

Päevakorrapunkt nr 15
Mõisaküla linna valimiskomisjoni moodustamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: (7 poolt) võtta vastu otsus nr 42 “Mõisaküla linna valimiskomisjoni moodustamine”.

Päevakorrapunkt nr 16
Mõisaküla Linnavolikogu 8.juuli 1997.a määruse nr 9 kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas
Otsustati: (7 poolt) vastu võtta määrus nr 21 “Mõisaküla Linnavolikogu 8.juuli 1997.a määruse nr 9 kehtetuks tunnistamine”.

Päevakorrapunkt nr 17
Mõisaküla Linnavolikogu 28.aprilli 2000.a määruse nr 19 muutmine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Täiendus- ja muudatusettepanekuid eelnõusse esitasid istungil volikogu liikmed Helle-Liis Männik ja Arvids Tisler.
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku võtta vastu eelnõu muudatustega.
Otsustati: (7 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 22 “Mõisaküla Linnavolikogu 28.aprilli 2000.a. määruse nr 19 muutmine”.

Pärast istungi lõppu toimus arutelukoosolek, kus käsitleti järgmisi teemasid:
1. Linnavalitsuse info (hulkuvad koerad).
2. Kalmistu kiviaia korrastamisest.
3. Mõisaküla Viljandi tänava raudtee ülekäigu korrastamisest jalakäijatele.
4. Politseiinspektori vahetusest.
5. Suvised kultuuriüritused (suvesumina ürituse kokkuviimine kodukandipäevadega).
6. Projektide koolitusest.

 

Arvo Pede
volikogu esimees