Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 28. juuni 2002 nr 8.
Algus kell 16.00, lõpp kell 18.20

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Leili Ruus.

Istungist võtsid osa volikogu liikmed Kunnar Keres, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Ado Pullerits, Tiiu Rebane, Ervin Tamberg, Arno Torn ja Arvids Tisler.
Puudus Ilona Eesalu.
Istungist võttis osa linnapea Aule Kikas.

Läbirääkimised päevakorra küsimustes:
Volikogu esimees tutvustas istungi kutsel märgitud päevakorda ning tegi ettepaneku lülitada istungi päevakorda päevakorrapunkt nr 9 “Rendienampakkumine”.

Kutsel väljakuulutatud päevakord:
1. Tegevustoetuse maksmise korrast.
2. Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine.
3. Valimisringkondade moodustamine Mõisaküla Linnavolikogu valimisteks.
4. Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve täiendamine.
5. Mõisaküla Linnavolikogu liikmetele hüvituse maksmine.
6. Mõisaküla Linnavolikogu 12.juuli 1999.a määruse nr 14 “Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel” muutmine.
7. Mõisaküla Keskkooli õpilaste toitlustamise avalikust konkursist.
8. Linnapea puhkusele lubamine ja asendaja määramine.

Päevakord kinnitati (8 poolt) alljärgnevalt:
1. Tegevustoetuse maksmise korrast.
2. Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine.
3. Valimisringkondade moodustamine Mõisaküla Linnavolikogu valimisteks.
4. Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve täiendamine.
5. Mõisaküla Linnavolikogu liikmetele hüvituse maksmine.
6. Mõisaküla Linnavolikogu 12.juuli 1999.a määruse nr 14 “Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel” muutmine.
7. Mõisaküla Keskkooli õpilaste toitlustamise avalikust konkursist.
8. Linnapea puhkusele lubamine ja asendaja määramine.
9. Rendienampakkumine.

Päevakorrapunkt nr 1
Tegevustoetuse maksmise korrast.
Ettekandja linnapea Aule Kikas tutvustas tegevustoetuse maksmise korda Mõisaküla linnas, mis näeb ette tegevustoetuse maksmise linnaeelarvest Mõisaküla linnas tegutsevatele ettevõtlikele inimestele ja ettevõtjatele, kes edendavad kultuuri-spordi- või noorsootööd ning osutavad linnaelanikele sotsiaal- või tervishoiualaseid teenuseid.
Volikogu esimees Arvo Pede teavitas volikogu, et volikogu liikme Arvids Tisleri poolt on esitatud alternatiiveelnõu määruse “Tegevustoetuse maksmise kord Mõisaküla linnas muutmine” kohta, mis vastavalt volikogu töökorrapunktile 3.6 saabus hilinemisega. Arvids Tisler palus tema poolt esitatud eelnõud võtta, kui kirjalikku eriarvamust. Volikogu liikmed olid ettepanekuga ühehäälselt nõus.
Sõna võttis Arvids Tisler, kes väitis, et esitatud kord ei viita toetuse maksmise põhimõtetele. Linnapea Aule Kikas kaitses linnavalitsuse esitatud eelnõud, viidates tegevustoetuse maksmise korra punktile 1.
Sõna võttis Helle-Liis Männik, kes teavitas 26.juuni 2002.a volikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosoleku otsusest, millega tehti ettepanek määruse eelnõu täiendamise kohta punktiga 9 järgmises sõnastuses “9.Toetuse saaja esitab tegevusaasta 30.detsembriks linnavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta”
Arutelu lõpul tegi volikogu liige Helle-Liis Männik ettepaneku täiendada tegevustoetuse maksmise korda punktiga 9 alljärgneva sõnastusega “9. Toetuse saaja esitab tegevusaastale järgneva aasta 15.jaanuariks Mõisaküla Linnavalitsusele aruande eelneva tegevusaasta kohta” (6 poolt, 2 vastu).
Otsustati: (6 poolt, 2 vastu) eelnõu vastu võtta määrusena nr 23 “Tegevustoetuse maksmise korra kehtestamine".

Päevakorrapunkt nr 2
Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine.
Ettekandja volikogu esimees Arvo Pede teavitas volikogu liikmeid, et linnavalitsuse poolt esitatud eelnõu läbis eelmisel istungil arutelu ning on käesolevale istungile esitatud teisele lugemisele. Arvo Pede tutvustas volikogu liikme Arvids Tisleri poolt hilinemisega esitatud alternatiiveelnõud “Mõisaküla Linnavolikogu liikmete määramine”. Arvids Tisler palus tema poolt esitatud eelnõud võtta, kui kirjalikku eriarvamust. Volikogu liikmed olid ettepanekuga ühehäälselt nõus.
Sõna võtsid Helle-Liis Männik, Arvids Tisler.
Läbirääkimiste käigus pandi hääletusele kaks eelnõu otsuse ettepanekut:
1. kinnitada Mõisaküla Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 9 (üheksa); (3 poolt, 4 vastu, 1 erapooletu);
2. kinnitada Mõisaküla Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 13 (kolmteist); (4 poolt,3 vastu,1 erapooletu).
Otsustati: (4 poolt, 3 vastu, 1 erapooletu) võtta eelnõu vastu otsusena nr 43 “Mõisaküla Linnavolikogu liikmete arvu määramine”.

Päevakorrapunkt nr 3
Valimsringkondade moodustamine Mõisaküla Linnavolikogu valimisteks.
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Pede.
Otsustati: (6 poolt, 2 vastu) eelnõu vastu võtta otsusena nr 44 “Valimisringkondade moodustamine Mõisaküla Linnavolikogu valimisteks”.

Päevakorrapunkt nr 4
Mõisaküla linna 2002.a liaeelarve täiendamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Kaasettekandja: alatise arengu- ja majanduskomisjoni esimees, volikogu liige Arno Torn.
Otsustati: (6 poolt, 2 vastu)) eelnõu vastu võtta määrusena nr 24 “Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve täiendamine”.

Päevakorrapunkt nr 5
Mõisaküla Linnavolikogu liikmetele hüvituse maksmine.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik esitas eelnõu volikogu liikmetele hüvituse maksmise muutmiseks selles, et reglementeerida volikogu tööst osavõtmise hüvitise maksmine volikogu esimehele ja volikogu liikmetele.
Küsimusi esitasid ettekandjale: Kunnar Keres, Ervin Tamberg, Arvids Tisler, Arno Torn ja Ado Pullerits.
Sõna võttis Arvids Tisler, kes tegi ettepaneku viia eelnõusse sisse hääletamisega alljärgnevad muudatused:
1. jätta eelnõust välja punkt 1.2 (6 poolt, 2 erapooletu);
2. muuta eelnõu punkti 3.2.2 “Isikliku sõiduauto kasutamisel hüvitatakse kulud üks kroon ja 50 senti iga läbitud kilomeetri eest” (7 poolt, 1 erapooletu).
Volikogu esimees Arvo Pede pani hääletusele määruse eelnõu sisseviidavate parandustega.
Otsustati: (6 poolt, 2 erapooletu) võtta eelnõu vastu määrusena nr 25 “Mõisaküla Linnavolikogu liikmetele hüvituse maksmine”.

Päevakorrapunkt nr 6
Mõisaküla Linnavolikogu 12.juuli 1999.a määruse nr 14 “Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel”muutmine.
Ettekandja: linnavolikogu liige Helle-Liis Männik.
Kaasettekandja: linnavolikogu liige Tiiu Rebane.
Küsimusi esitas: Arvids Tisler.
Otsustati: (8 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 26 “Mõisaküla Linnavolikogu 12.juuli 1999.a määruse nr 14 “Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel” muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 7
Mõisaküla Keskkooli õpilaste toitlustamise avalikust konkursist.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Sõna võtsid:Helle-Liis Männik, Tiiu Rebane, Leili Ruus, Ervin Tamberg.
Arvids Tisler tegi ettepaneku täiendada avaliku konkursi korraldamise korra punkti 7 sõnadega “50 % ulatuses “ (8 poolt).
Otsustati: (8 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 27 “Avaliku konkursi korraldamine”.

Päevakorrapunkt nr 8
Rendienampakkumine.
Ettekandja linnapea Aule Kikas teavitas volikogu liikmeid, et väljakuulutatud Mõisaküla katlamaja suuline rendienampakkumine nurjus, kuna avaldusi tähtajaks ei laekunud.
Kaasettekandja: rendienampakkumise komisjoni esimees Ervin Tamberg tegi ettepaneku kuulutada rendienampakkumisest ajalehes “Sakala”.
Volikogu liige Kunnar Keres tegi ettepaneku lisada kuulutamine ka “Pärnu Postimehes”.
Sõna võtsid ja küsimusi esitasid: Kunnar Keres, Helle-Liis Männik ja Arvids Tisler.
Läbirääkimiste käigus otsustati eelnõusse sisse viia alljärgnevad parandused:
1. täiendada punkti 1 sõnadega “viieks aastaks”;
2. lisada punkt 2.3.4 sõnastusega “rentnik investeerib renditud varasse igal aastal kümnetuhande krooni ulatuses”.
Otsustati: (8 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 45 “Rendienampakkumine”.

Päevakorrapunkt nr 9
Linnapea puhkusele lubamine ja abilinnapea määramine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas teavitas volikogu liikmeid linnapea puhkusel olemise ajagraafikust ning abilinnapea Peep Lälli määramisest linnapea asendajaks.
Otsustati: (8 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 46 “Linnapea puhkusele lubamine ja asendaja määramine”.

Pärast päevakorrapunktide menetlemist andis linnapea Aule Kikas ülevaate linnavalitsuse juunikuu istungitel vastuvõetud õigusaktidest.

 

Arvo Pede
volikogu esimees