Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 26. juuli 2002 nr 9.
Algus kell 16.00, lõpp kell 17.20

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Leili Ruus.

Istungist võtsid osa volikogu liikmed Kunnar Keres, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Ervin Tamberg ja Arno Torn.
Puudusid Ilona Eesalu, Ado Pullerits, Tiiu Rebane, Arvids Tisler.
Istungist võttis osa linnapea Aule Kikas.
Linnavolikogu istungile olid kutsutud külalistena ja päevakorrapunkti nr 1 arutamisest osa võtma Viljandi Politseiprefektuuri Abja Politseijaoskonna juhtivkonstaabel Riho Rei ja Mõisaküla linna konstaabel Rasmus Ots.

Läbirääkimised päevakorra küsimustes:
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutsel märgitud sõnastuses alljärgnevalt:
1. Eluruumi üürile andmine.
2. Õigusakti “Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise tingimused ja kord” muutmine.
3. Mõisaküla Linnavolikogu 30.juuni 1998.a määrusega nr 4 kinnitatud “Mõisaküla linna põhimääruse” muutmine.
4. Mõisaküla Linnavolikogu 10.märtsi 2000.a määrusega nr 10 kinnitatud “Mõisaküla linna eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kord” muutmine.
5. Mõisaküla linna 2002.aasta lisaeelarve kinnitamine.
6. Informatsioon Mõisaküla linna 2002.a eelarve täitmisest esimesel poolaastal.

Volikogu liige Arno Torn tegi ettepaneku viia istungi kutses pakutud päevakorra punkt nr 6 “Informatsioon Mõisaküla linna 2002.aasta eelarve täitmisest esimesel poolaastal” päevakorrapunktiks nr 7 ja võtta päevakorda päevakorrapunktina nr 6 “Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine”.
Volikogu liikmed olid ettepanekuga ühehäälselt nõus.

Päevakord kinnitati (5 poolt) alljärgnevalt:
1. Eluruumi üürile andmine.
2. Õigusakti “Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise tingimused ja kord” muutmine.
3. Mõisaküla Linnavolikogu 30.juuni 1998.a määrusega nr 4 kinnitatud “Mõisaküla linna põhimääruse” muutmine.
4. Mõisaküla Linnavolikogu 10.märtsi 2000.a määrusega nr 10 kinnitatud “Mõisaküla linna eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kord” muutmine.
5. Mõisaküla linna 2002.aasta lisaeelarve kinnitamine.
6. Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
7. Informatsioon Mõisaküla linna 2002.a eelarve täitmisest esimesel poolaastal.

Volikogu esimees Arvo Pede andis sõna volikogu istungile kutsutud külalistele Riho Reile ja Rasmus Otsale.
Abja Politseijaoskonna juhtivkonstaabel Riho Rei andis informatsiooni politsei töökorraldusest Mõisaküla linnas ning tutvustas volikogu liikmetele Mõisaküla linna konstaablit Rasmus Otsa ning tema töökogemusi politseinikuna.

Päevakorrapunkt nr 1
Eluruumi üürile andmine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: ( 5 poolt ) eelnõu vastu võtta otsusena nr 47 “Eluruumi üürile andmine”.

Päevakorrapunkt nr 2
Õigusakti “Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise tingimused ja kord” muutmine.
Ettekandja volikogu liige ja sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik teavitas volikogu liikmeid, et volikogu määruse eelnõu “ Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise tingimuste ja korra muutmine” oli arutusel sotsiaalkomisjoni 19.juuli 2002.a koosolekul, kus kiideti heaks eelpool nimetatud eelnõu ja protokoll edastati ka linnavalitsusele.
Küsimusi esitas volikogu esimees Arvo Pede.
Otsustati: ( 5 poolt) võtta eelnõu vastu määrusena nr 28 “Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise tingimuste ja korra muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 3
Mõisaküla Linnavolikogu 30.juuni 1998.a määrusega nr 4 kinnitatud “Mõisaküla linna põhimääruse” muutmine.
Ettekandja volikogu liige Helle-Liis Männik esitas eelnõu Mõisaküla linna põhimääruse muutmise kohta ning teavitas volikogu liikmeid õiguskantsleri kirjast volikogule, milles tehakse ettepanek , viia linnavolikogu 10.03.2000.a määrus nr 10 lisa punktid 1.1 ja 5.2 kooskõlla seadusandlusega ning eelnimetatud õigusaktist lähtudes tulenes vajadus muuta Mõisaküla linna põhimäärust.
Volikogu liige Helle-Liis Männik esitas ettepaneku volikogu määruse eelnõu “Mõisaküla linna põhimääruse muutmine” parandamiseks, millega muudetakse põhimääruse punkti 55.6, jättes sõnastusest välja sõna “kahekohaliste”.
Otsustati:
1. ( 5 poolt ) eelnõu vastu võtta määrusena nr 29 “Mõisaküla linna põhimääruse muutmine”.
2. Mõisaküla Linnavalitsusel esitada eelnõu 2002.a kuluartiklite kinnitamiseks linnavolikogu augustikuu istungile.

Päevakorrapunkt nr 4
Mõisaküla Linnavolikogu 10.märtsi 2000.a määrusega nr 10 kinnitatud “Mõisaküla linna eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kord” muutmine.
Eelnõu esitajaks oli volikogu liige Helle-Liis Männik.
Ettekandja linnapea Aule Kikas selgitas, et vajadus muuta Mõisaküla linna eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise korda, tuleneb õiguskantsleri poolt saadetud kirjast, mille üks eksemplar saadeti ka Mõisaküla linnapeale ja kus viidatakse, et eelnimetatud korra p.1.1 sätteosa “eelarve täitmise eest vastutab linnapea” osas on vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-ga 50, nimetatud paragrahvis ei ole sätestatud linnapea ainukohustust ega –vastutust linnaeelarve täitmise eest, kuna linnavalitsus otsustab, korraldab ja vastutab kohaliku elu küsimuste täitmise eest organina täies koosseisus ning linnapea on vastava valitsuse juht, seega linnavolikogu ei ole pädev kehtestama määrusega linnavalitsuse tegevuse eest umbmäärast üldvastutust linnapea kohta, selleks puudub seaduse alus ja volitus.
Otsustati: ( 5 poolt ) eelnõu vastu võtta määrusena nr 30 “Mõisaküla Linnavolikogu 10.märtsi 2000.a määruse nr 10 “Mõisaküla linna eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise korra kinnitamine” muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 5
Mõisaküla linna 2002.aasta lisaeelarve kinnitamine.
Ettekandja linnapea Aule Kikas.
Volikogu liige Arno Torn esitas ettepaneku volikogu määruse eelnõu lisa punkti 2 muutmiseks.
Sõna võtsid volikogu liikmed Helle-Liis Männik, Kunnar Keres ja Ervin Tamberg.
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku võtta õigusakti eelnõu vastu esimesel lugemisel. Volikogu liikmed olid ühehäälselt nõus.
Otsustati: ( 5 poolt ) võtta eelnõu vastu määrusena nr 31 “Mõisaküla linna 2002.aasta lisaeelarve kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 6
Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
Ettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Arno Torn selgitas 2002.a eelarve muutmise vajadust seoses linna omandis oleva maja ( Pärnu tn 29) ruumide remondiprobleemidega. Nimelt on esimese korruse ruumid antud rendile FIE Lea Gustavsoni Perearstipraksisele ning vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele ilmnesid järelvalve teostamise protseduuri käigus (teostaja maakonnaarst Henn Sepp) eelpool nimetatud ruumide osas puudused amortiseerunud elektriseadmetes ja küttekolletes.
Sõna võtsid: Helle-Liis Männik, Aule Kikas, Kunnar Keres, Arvo Pede ja Ervin Tamberg.
Sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik teavitas volikogu, et sotsiaalkomisjon arutas 19.juuli 2002.a komisjoni koosolekul perearsti tööruumide remondi vajadust ning tegi ettepaneku linnavalitsusele leida vahendeid eelnimetatud probleemi lahendamiseks.
Otsustati: ( 5 poolt ) eelnõu vastu võtta määrusena nr 32 “Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 7
Informatsioon Mõisaküla linna 2002.a eelarve täitmisest esimesel poolaastal.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas
Otsustati: Informatsioon võtta teadmiseks.

 

Arvo Pede
volikogu esimees