Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 28. august 2002 nr 10.
Algus kell 16.00, lõpp kell 17.25

Linnavolikogu istungit juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Volikogu istungist võttis osa ja istungit protokollis linnasekretär Leili Ruus.

Volikogu istungist võtsid osa volikogu liikmed Kunnar Keres, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Ado Pullerits, Tiiu Rebane, ja Arno Torn.
Puudusid volikogu liikmed Ilona Eesalu, Ervin Tamberg, Arvids Tisler.
Volikogu tööst võttis osa linnapea Aule Kikas.
Hilinemisega saabus kuuenda päevakorrapunkti arutelu juurde volikogu liige Ervin Tamberg (saabus kell 16.30).

Läbirääkimised päevakorra küsimustes:
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutsel märgitud sõnastuses alljärgnevalt:
1. Linnapea puhkuse katkestamine
2. Mõisaküla Linnavolikogu 26.juuli 2002.a määruse nr 31 täiendamine
3. Mõisaküla linna 2002.a eelarve kuluartiklite kinnitamine seisuga 05.august 2002.a
4. Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine
5. Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine
6. Linnavara tasuta kasutusse andmine
7. Informatsioon Mõisaküla Linnavolikogu revisjonikomisjoni 13.augusti 2002.a kontrollkäikudest
8. Mõisaküla Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni tööaruanne

Informatsioon
Otsustati volikogu istungi päevakord kinnitada kutsel märgitud sõnastuses (6 poolt).

Päevakorrapunkt nr 1
Linnapea puhkuse katkestamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas
Otsustati: ( 6 poolt ) eelnõu vastu võtta otsusena nr 48 “Linnapea puhkuse katkestamine”.

Päevakorrapunkt nr 2
Mõisaküla Linnavolikogu 26.juuli 2002.a määruse nr 31 täiendamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: ( 6 poolt) võtta eelnõu vastu määrusena nr 33 “Mõisaküla Linnavolikogu 26.juuli 2002.a määruse nr 31 täiendamine”.

Päevakorrapunkt nr 3
Mõisaküla linna 2002.a eelarve kuluartiklite kinnitamine seisuga 05.august 2002.a.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: (6 poolt) vastu võtta määrus nr 34 “Mõisaküla linna 2002,a eelarve kuluartiklite kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 4
Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: ( 6 poolt ) eelnõu vastu võtta määrusena nr 35 “ Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine”

Päevakorrapunkt nr 5
Mõisaküla linna 2002.aasta eelarve muutmine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas
Küsimusi esitas Kunnar Keres.
Otsustati: ( 6 poolt ) võtta eelnõu vastu määrusena nr 36 “Mõisaküla linna 2002.aasta eelarve muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 6
Linnavara tasuta kasutusse andmine.
Ettekandja: Aule Kikas.
Päevakorrapunkti nr 6 arutelu ajal saabus volikogu liige Ervin Tamberg volikogu istungile (kell 16.30) ja võttis päevakorrapunkti arutelust osa.
Otsustati: ( 7 poolt ) eelnõu vastu võtta otsusena nr 49 “Linnavara tasuta kasutamiseks andmine”.

Päevakorrapunkt nr 7
Informatsioon Mõisaküla Linnavolikogu revisjonikomisjoni 13.augusti 2002.a kontrollkäikudest.
Ettekandja volikogu alatise revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres teavitas volikogu liikmeid revisjonikomisjoni kontrollkäikudest 13.augustil 2002.a. Keres selgitas, et komisjonil oli täitmata volikogu 15.märtsi 2002.a otsus, millega kohustati komisjoni kontrollima sotsiaaltoetuste maksmist 2001.aastal ja volikogu 15.aprilli 2002.a otsus, millega kohustati komisjoni kontrollima linnavara kasutamist , tulude sissenõudmist, kulude vastavust linna eelarvele, samuti linna eelarve täitmist ja muutmist käsitlevate õigusaktide järgimist ning sõlmitud lepingutega kaasnevate kohustuste täitmist.
Komisjoni esimees väitis, et linna eelarvest toetuste maksmise ja teenuste rahastamise korda on järgitud ning 2001.aastal sotsiaaltoetuste- ja teenuste väljamaksmise kohta on kuludokumendid olemas.
Otsustati: Informatsioon võtta teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 8
Mõisaküla Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni tööaruanne
Ettekandja volikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik andis volikogu liikmetele ülevaate sotsiaalkomisjoni tööst 15.veebruarist kuni 20.augustini 2002.a. Komisjoni esimees teavitas volikogu liikmeid komisjoni koosolekutel arutamisel olnuist põhiküsimustest ning tehtud ettepanekutest ja komisjoni poolt volikogule esitatud eelnõudest.
Otsustati: Informatsioon võtta teadmiseks.

Pärast istungi päevakorrapunktide arutelu lõppu andis linnapea Aule Kikas ülevaate linnavalitsuse istungitel vastuvõetud õigusaktidest.
Linnapea tutvustas 30.augustil k.a. Abjas toimuva Viljandimaa omavalitsustöötajate spordipäeva kava ning tegi ettepaneku volikogu liikmetel osavõtuks spordipäevast.
Volikogu liige Helle-Liis Männik teavitas volikogu liikmeid 12.aprillil 2002.a algatatud kriminaalasja nr 02284000380 menetluse lõpetamisest.

 

Arvo Pede
volikogu esimees