Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 29. september 2002 nr 11.
Algus kell 16.00, lõpp kell 18.30

Linnavolikogu istungit juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Volikogu istungist võttis osa ja istungit protokollis linnasekretär Leili Ruus.

Volikogu istungist võtsid osa volikogu liikmed Kunnar Keres, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Ado Pullerits, Tiiu Rebane, Ervin Tamberg ja Arno Torn. Puudusid volikogu liikmed Ilona Eesalu ja Arvids Tisler.

Volikogu tööst võttis osa linnapea Aule Kikas.
Päevakorrapunkti nr 6 arutelust oli osa võtma kutsutud Mõisaküla Keskkooli direktor Avo Kikas.

Läbirääkimised päevakorra küsimustes:
Volikogu esimees Arvo Pede luges ette päevakorra istungi kutsel märgitud sõnastuses:
1. Mõisaküla linna põhimääruse muutmine.
2. Kohanimede määramise, korraldamise ja kasutamise kord Mõisaküla linnas.
3. Mõisaküla linna aukodaniku ja Mõisaküla linna auraamatu statuudi kinnitamine.
4. Mõisaküla linna arengukava läbivaatamine.
5. Mõisaküla linna 2002.aasta lisaeelarve kinnitamine.
6. Mõisaküla linna 2002.aasta eelarve muutmine.
7. Õpilaste koolilõuna kulude katmisest.
8. Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel.
9. Linnavara võõrandamine.
10. Linnavara rendile andmine.
11. Valimiste jaoskonnakomisjoni moodustamine.
12. Mõisaküla Linnavolikogu 27.novembri 1996.a otsuse nr 75 kehtetuks tunnistamine.
13. Valdiku Pildi avalduse läbiarutamine.

Linnavolikogu oktoobrikuu istungi kokkukutsumise aja määramine.
Informatsioon

Linnapea Aule Kikas tegi ettepaneku lülitada päevakorda täiendava punktina päevakorrapunktiks nr 14 “Seisukoha võtmine kinnisomandi üleandmise loa taotlemise kohta” ning võtta päevakorrapunkt nr 6 “Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine” arutamisele päevakorrapunktina nr 1.
Täiendava päevakorrapunkti nr 14 istungil arutamise vajalikkust põhjendas linnasekretär Leili Ruus.
Linnavolikogu liikmed nõustusid ettepanekutega, hääletamist ei nõutud.

Otsustati volikogu istungi päevakord kinnitada alljärgenvalt: (7 poolt,vastu ei ole):
1. Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
2. Mõisaküla linna põhimääruse muutmine.
3. Kohanimede määramise, korraldamise ja kasutamise kord Mõisaküla linnas.
4. Mõisaküla linna aukodaniku ja Mõisaküla linna auraamatu statuudi kinnitamine.
5. Mõisaküla linna arengukava läbivaatamine.
6. Mõisaküla linna 2002.aasta lisaeelarve kinnitamine.
7. Õpilaste koolilõuna kulude katmisest.
8. Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel.
9. Linnavara võõrandamine.
10. Linnavara rendile andmine.
11. Valimiste jaoskonnakomisjoni moodustamine.
12. Mõisaküla Linnavolikogu 27.novembri 1996.a otsuse nr 75 kehtetuks tunnistamine.
13. Valdiku Pildi avalduse läbiarutamine.
14. Seisukoha võtmine kinnisomandi üleandmise loa taotlemise kohta.

Linnavolikogu oktoobrikuu istungi kokkukutsumise aja määramine.
Informatsioon

Päevakorrapunkt nr 1
Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Küsimusi esitas volikogu liige Kunnar Keres.
Sõna võtsid Mõisaküla Keskkooli direktor Avo Kikas ja Mõisaküla Linnahoolduse juhataja volikogu liige Ervin Tamberg.
Otsustati: ( 6 poolt, 1 vastu ) eelnõu vastu võtta määrusena nr 37 “Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 2
Mõisaküla linna põhimääruse muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik.
Otsustati: ( 7 poolt) võtta eelnõu vastu määrusena nr 38 “Mõisaküla linna põhimääruse muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 3
Kohanimede määramise, korraldamise ja kasutamise kord Mõisaküla linnas.
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik.
Sõna võttis: linnasekretär Leili Ruus
Repliigid: volikogu liige Kunnar Keres.
Otsustati: (7 poolt) võtta eelnõu vastu määrusena nr 39 “Kohanimede määramise, korraldamise ja kasutamise kord Mõisaküla linnas”.

Päevakorrapunkt nr 4
Mõisaküla linna aukodaniku ja Mõisaküla linna auraamatu statuudi kinnitamine.
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik.
Sõna võttis: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: ( 6 poolt, 1 vastu ) eelnõu vastu võtta määrusena nr 40 “ Mõisaküla linna aukodaniku ja Mõisaküla linna auraamatu statuudi kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 5
Mõisaküla linna arengukava läbivaatamine.
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Pede.
Küsimusi esitasid volikogu liikmed Kunnar Keres ja Ervin Tamberg.
Sõna võtsid volikogu liikmed Helle-Liis Männik ja Ervin Tamberg.
Otsustati: ( ühehäälselt ) Mõisaküla linna arengukavasse muudatusi mitte teha.

Päevakorrapunkt nr 6
Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: ( 7 poolt ) eelnõu vastu võtta määrusena nr 41 “Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 7
Õpilaste koolilõuna kulude katmisest.
Ettekandja: volikogu liige volikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik.
Otsustati: (7 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 42 “Õpilaste koolilõuna kulude katmine”.

Päevakorrapunkt nr 8
Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel.
Ettekandja: volikogu liige volikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimees Helle-Liis Männik.
Küsimusi esitasid volikogu liikmed Kunnar Keres, Tiiu Rebane ja Ervin Tamberg.
Otsustati: (7 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 43 “Lastevanemate osa lasteaia kulude katmisel”.

Päevakorrapunkt nr 9
Linnavara võõrandamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Küsimusi esitasid volikogu liikmed Kunnar Keres, Helle-Liis Männik ja Arno Torn.
Otsustati: (7 vastu) otsuse eelnõud mitte vast võtta.

Päevakorrapunkt nr 10
Linnavara rendile andmine.
Ettekandja: linnasekretär Leili Ruus.
Küsimusi esitasid volikogu liikmed Helle-Liis Männik ja Kunnar Keres.
Otsustati: (7 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 50 “Linnavara rendile andmine”.

Päevakorrapunkt nr 11
Valimiste jaoskonnakomisjoni moodustamine.
Ettekandja: linnasekretär Leili Ruus.
Otsustati: (7 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 51 “Valimiste jaoskonnakomisjoni moodustamine”.

Päevakorrapunkt nr 12
Mõisaküla Linnavolikogu 27.septembri 2996.a otsuse nr 75 kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja: linnasekretär Leili Ruus.
Otsustati: ( 7 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 52 “Mõisaküla Linnavolikogu 27.novembri 1996.a otsuse nr 75 kehtetuks tunnistamine”.

Päevakorrapunkt nr 13
Valdiku Pildi avalduse läbiarutamine.
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Pede.
Sõna võttis: volikogu liige Helle-Liis Männik.
Otsustati: 1. Informatsioon võtta teadmiseks.
2. Saata vastuskiri Valdeku Pildile.

Päevakorrapunkt nr 14
Seisukoha võtmine kinnisomandi üleandmise loa taotlemise kohta.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: (7 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 53 “Nõusoleku andmine kinnisomandi võõrandamiseks”.
Volikogu esimees Arvo Pede edastas informatsiooni, et linnavolikogu koosseisu viimane istung toimub oktoobrikuu 10. päeval kell 16.00 volikogu saalis.

Pärast istungi päevakorrapunktide arutelu lõppu tegi linnapea Aule Kikas kokkuvõtliku ülevaate linnavalitsuse septembrikuu istungitel vastuvõetud õigusaktidest ning andis üldinformatsiooni linna probleemidest.

 

Arvo Pede
volikogu esimees