Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 10. oktoober 2002 nr 12.
Algus kell 16.10, lõpp kell 16.50

Linnavolikogu istungit juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Volikogu istungist võttis osa ja istungit protokollis linnasekretär Leili Ruus.

Volikogu istungist võtsid osa volikogu liikmed Kunnar Keres, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Ado Pullerits, Tiiu Rebane, Ervin Tamberg. Puudusid volikogu liikmed Ilona Eesalu, Arvids Tisler ja Arno Torn.

Volikogu tööst võttis osa linnapea Aule Kikas.
Külalistena võtsid istungist osa Ene Elblaus ja Lea Moorats.

Läbirääkimised päevakorra küsimustes:
Volikogu esimees Arvo Pede luges ette päevakorra istungi kutsel märgitud sõnastuses:
1. Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve muutmine.
2. Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
3. Mõisaküla Linnavolikogu õigusaktide kehtetuks tunnistamine.
4. Mõisaküla linna avaliku korra eeskirja kehtestamine.
5. Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine.
6. Mõisaküla linna heakorraeeskirja kehtestamine.
7. Mõisaküla linna jäätmehoolduseeskirja muutmine.
8. Linnavara tasuta kasutusse andmine.
9. Linnavolikogu alatiste komisjonide tööaruanded.
10. Mõisaküla Linnavolikogu tööst aastal 2002.a.

Volikogu liige Helle-Liis Männik võttis tagasi istungi päevakorrapunktides 4, 5 ja 6 esitatud õigusaktide eelnõude arutelu volikogu istungil.

Volikogu esimees Arvo Pede luges ette kinnitamiseks alljärgneva päevakorra:
1. Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve muutmine.
2. Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
3. Mõisaküla Linnavolikogu õigusaktide kehtetuks tunnistamine
4. Mõisaküla linna jäätmehoolduseeskirja muutmine.
5. Linnavara tasuta kasutusse andmine.
6. Linnavolikogu alatiste komisjonide tööaruanded.
7. Mõisaküla Linnavolikogu tööst aastal 2002.a.

Linnavolikogu liikmed kinnitasid ( 6 poolt ) ette loetud päevakorra.

Päevakorrapunkt nr 1
Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: ( 6 poolt) eelnõu vastu võtta määrusena nr 44 “Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 2
Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: ( 6 poolt) võtta eelnõu vastu määrusena nr 45 “Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 3
Mõisaküla Linnavolikogu õigusaktide kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik põhjendas avaliku korra eeskirja, heakorraeeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirjade kehtetuks tunnistamise vajadust, kuna eelloetletud õigusaktide vastuvõtmisel oli aluseks haldusõiguserikkumiste seadustik, mis on alates 1.septembrist 2002.a kehtetu.
Otsustati: (6 poolt) võtta eelnõu vastu määrusena nr 46 “Mõisaküla Linnavolikogu õigusaktide osaline ja täielik kehtetuks tunnistamine”.

Päevakorrapunkt nr 4
Mõisaküla linna jäätmehoolduseeskirja muutmine.
Ettekandja: volikogu liige Helle-Liis Männik.
Volikogu liige Kunnar Keres tegi ettepaneku jätta eelnõu sissejuhatavast osast välja Ervin Tambergi informatsioon Vabriku tänavas asunud prügiladustamiskoha sulgemise kohta.
Volikogu liikmed olid ühehäälselt nõus.
Otsustati: ( 6 poolt ) eelnõu vastu võtta määrusena nr 47 “ Mõisaküla linna jäätmehoolduseeskirja muutmine”.

Päevakorrapunkt nr 5
Linnavara tasuta kasutusse andmine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: ( 6 poolt) eelnõu vastu võtta otsusena nr 54 “Linnavara tasuta kasutusse andmine”.

Päevakorrapunkt nr 6
Linnavolikogu alatiste komisjonide tööaruanded.
Ettekandjad: revisjonikomisjoni esimees Kunnar Keres, haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Tiiu Rebane, korrakaitsekomisjoni esimees Ervin Tamberg, arengu- ja majanduskomisjoni esimehe volitusel võttis sõna volikogu liige Ervin Tamberg.
Otsustati: informatsioon võtta teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 7
Mõisaküla Linnavolikogu tööst aastal 2002. a.
Ettekandja: volikogu esimees Arvo Pede.
Otsustati: informatsioon võtta teadmiseks.

 

Arvo Pede
volikogu esimees