Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 01. november 2002 nr 13.

Algus kell 16.00, lõpp kell 16.35

Juhatas valimiskomisjoni esimees Leili Ruus (päevakorrapunktid 1 ja 2), volikogu esimees Arvo Pede (päevakorrapunktid 2 ja 3).
Protokollis valimiskomisjoni liige Alice Lehiste

Osa võtsid linnavolikogu uue koosseisu liikmed: Arvo Pede, Helle-Liis Männik, Arvids Tisler, Lea Moorats, Maie Leimann, Tiiu Rebane, Ilja Navotnõi, Peep Läll, Liivia Rannama, Merike Andruško, Livija Tisler, Aile Meister, Kunnar Keres.
Istungi alguses olid kohal kõik volikogu uue koosseisu 13 liiget.

Istungist võttis osa linnapea Aule Kikas, valimiskomisjoni liikmed Alice Lehiste, Helmuth Mets ja Helve Visnapuu (valimiste jaoskonnakomisjoni liige), külalisena viibis volikogu istungil ajakirjanik Meelis Sõerd.

Istungi avas valimiskomisjoni esimees Leili Ruus, kes andis lühiülevaate 20. oktoobri 2002. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimise tulemustest ning õnnitles kõiki valitud uue volikogu koosseisu liikmeid.

Leili Ruus selgitas volikogu istungi juhatamise korda, tutvustas volikogu töö korraldamist ja tutvustas istungi päevakorra projekti. Parandusettepanekuid päevakorraprojekti ei tehtud.

Istungi päevakorra kinnitamise poolt oli 13 linnavolikogu liiget, vastu ei olnud.

PÄEVAKORD:
1. Volikogu esimehe valimine
2. Volikogu aseesimehe valimine
3. Linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine

Päevakorrapunkt nr 1
Volikogu esimehe valimine.
Ettekandja valimiskomisjoni esimees Leili Ruus tutvustas linnavolikogu esimehe valimise korda.
Kunnar Keres tegi ettepaneku valida linnavolikogu esimeheks Arvo Pede.
Teisi ettepanekuid ei esitatud. Leili Ruus tegi ettepaneku nimekiri sulgeda. Ettepanek võeti vastu ühehäälselt.

Valimiskomisjoni esimees tegi ettepaneku valida 3-liikmeline häältelugemiskomisjoni koosseisus Alice Lehiste, Helmuth Mets ja Helve Visnapuu.
Ettepanekuga nõustuti ühehäälselt ning otsustati kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Alice Lehiste, Helmuth Mets ja Helve Visnapuu.
Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist.

Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Valimiskomisjoni esimees Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 1 linnavolikogu esimehe valimise kohta. Hääletamise tulemus: Arvo Pede (11 poolt, 2 vastu).
Otsustati: (11 poolt, 2 vastu) vastu võtta Mõisaküla linna valimiskomisjoni otsus nr 8 “Mõisaküla Linnavolikogu esimehe valimine

Päevakorrapunkt nr 2
Volikogu aseesimehe valimine.
Ettekandja: linnavolikogu valitud esimees Arvo Pede.
Kaasettekandja: linna valimiskomisjoni esimees Leili Ruus.
Peep Läll tegi ettepaneku valida volikogu aseesimehe kohale Kunnar Keres.
Otsustati, et salajase hääletamise viib läbi varem valitud häältelugemiskomisjon.

Viidi läbi salajane hääletamine.

Leili Ruus luges ette häältelugemisprotokoll nr 2 volikogu aseesimehe valimise kohta. Hääletamise tulemusena osutus valituks Kunnar Keres (10 poolt, 2 vastu, üks hääletussedel tunnistati kehtetuks).
Otsustati: (10 poolt, 2 vastu, 1 sedel kehtetu) vastu võtta Mõisaküla linna valimiskomisjoni otsus nr 9 “Mõisaküla Linnavolikogu aseesimehe valimine”.

Päevakorrapunkt nr 3
Linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas luges ette Mõisaküla Linnavalitsuse lahkumispalve ning esitas viimase allkirjastatult linnavolikogu esimehele.
Otsustati: (ühehäälselt) rahuldada Mõisaküla Linnavalitsuse lahkumispalve.

 

Leili Ruus
Valimiskomisjoni esimees

Arvo Pede
volikogu esimees