Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 08. november 2002 nr 14.

Algus kell 16.00, lõpp kell 18.45.

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Leili Ruus.

Osa võtsid linnavolikogu liikmed: Merike Andruško, Ilona Eesalu, Kunnar Keres, Maie Leimann, Peep Läll, Aile Meister, Lea Moorats, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Liivia Rannama, Tiiu Rebane, Arvids Tisler, Livija Tisler.
Istungi alguses olid kohal kõik volikogu 13 liiget.

Istungist võttis osa linnapea Aule Kikas

Volikogu esimees Arvo Pede tutvustas väljajagatud materjale.

Läbirääkimised päevakorraküsimuses.
Volikogu esimees tegi ettepaneku kinnitada päevakord istungi kutses märgitud sõnastuses.
Volikogu liige Arvids Tisler tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja päevakorrapunktid 6, 8 ja 10.
Viidi läbi hääletamine esitatud ettepaneku kohta. Hääletamise tulemusena (7 poolt, 6 vastu) jäeti rahuldamata Arvids Tisleri ettepanek.

Päevakord kinnitati (7 poolt, 6 vastu) alljärgnevalt:
1. Linnapea valimine.
2. Linnavalitsuse moodustamine ja liikmete kinnitamine.
3. Linnavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine, esimehe ja liikmete valimine.
4. Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja komisjonide põhimääruste kinnitamine.
5. Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
6. Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni liikmete kinnitamine.
7. Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
8. Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine.
9. Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
10. Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine.
11. Esindajate valimine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse.
12. Õpilaste sõidukulude hüvitamine.

Päevakorrapunkt nr 1
Linnapea valimine.
Ettekandja linnavolikogu esimees Arvo Pede tutvustas linnapea valimise korda.
Volikogu esimees luges ette kirjalikud ettepanekud linnapeakandidaatide kohta.
Valimisliit “Üheskoos” esitas linnapea kandidaadiks Aule Kikase. Volikogu liige Maie Leimann esitas linnapea kandidaadiks Arvids Tisleri. Kandidaatide nõusolek kandideerimiseks oli olemas.
Volikogu esimehe Arvo Pede ettepanekul kandidaatide nimekiri suleti.

Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku valida 3-liikmeline häältelugemiskomisjon..
Volikogu liige Aile Meister tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni volikogu liige Liivia Rannama.
Volikogu liige Lea Moorats tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni linnasekretär Leili Ruus.
Volikogu liige Tiiu Rebane tegi ettepaneku valida häältelugemiskomisjoni volikogu liige Kunnar Keres.
Ettepanekutega nõustuti ühehäälselt ning otsustati kinnitada häältelugemiskomisjon koosseisus Liivia Rannama, Leili Ruus ja Kunnar Keres.

Küsimusi linnapeakandidaatidele esitasid volikogu liikmed Aile Meister, Maie Leimann.

Häältelugemiskomisjon asus ette valmistama salajast hääletamist. Hääletamissedelile kanti kaks nime: Aule Kikas ja Arvids Tisler.

Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 1 linnapea valimise kohta. Hääletamise tulemus: Aule Kikas (7 poolt), Arvids Tisler (6 poolt).

Otsustati: (7 poolt, 6 vastu) vastu võtta otsus nr 55 “Linnapea valimine”.

Päevakorrapunkt nr 2
Linnavalitsuse moodustamine ja liikmete kinnitamine.
Ettekandja linnapea Aule Kikas tegi ettepaneku moodustada 5-liikmeline linnavalitsus, kuhu kuuluvad peale linnapea, abilinnapea Peep Läll ning linnavalitsuse liikmed Leho Paru, Cessy Seepter ja Aare Soe.

Läbi viidi avalik hääletamine.

Otsustati: (7 poolt, 5 vastu, 1 erapooletu) võtta vastu otsus nr 56 “Linnavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja linnavalitsuse liikmete kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 3
Linnavolikogu revisjonikomisjoni moodustamine, esimehe ja liikmete valimine.
Ettekandja linnavolikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku valida 3-liikmeline revisjonikomisjon.
Ettepanekut toetati ühehäälselt.
Volikogu esimees teavitas, et revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimiseks tuleb läbi viia kaks eraldi salajast hääletamist ning tegi ettepaneku kasutada salajase hääletamise läbiviimiseks juba valitud häältelugemiskomisjoni.
Ettepanekuga nõustuti ühehäälselt.

Volikogu esimees Arvo Pede luges ette kirjalikud ettepanekud revisjonikomisjoni esimehe kohale esitatud kandidaatide kohta. Valimisliit “Üheskoos” poolt seati kandidaadiks üles revisjonikomisjoni esimehe kohale volikogu liige Lea Moorats.
Volikogu liige Aile Meister esitas revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks volikogu liikme Arvids Tisleri.

Kuulutati välja vaheaeg salajase hääletamise läbiviimiseks ning hääletamiskomisjon viis läbi revisjonikomisjoni esimehe salajase hääletamise.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2 revisjonikomisjoni esimehe valimise kohta. Hääletamise tulemus: Lea Moorats ( 7 poolt), Arvids Tisler (6 poolt).
Revisjonikomisjoni esimeheks osutus valituks Lea Moorats (7 poolt).

Volikogu esimees Arvo Pede luges ette revisjonikomisjoni liikmete kohale kirjalikult esitatud kandidaadid: Kunnar Keres, Merike Andruško (Valimisliit “Üheskoos” poolt) ja Ilona Eesalu, Maie Leimann (Erakond “Eesti Keskerakond” poolt).
Hääletussedelile kanti esitatud kandidaatide nimed.
Volikogu esimees Arvo Pede teavitas volikogu liikmeid, et igal volikogu liikmel on kaks häält.
Häältelugemiskomisjon viis läbi salajase hääletamise.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 3 revisjonikomisjoni liikmete valimise kohta. Tulemus: Kunnar Keres (7 poolt), Merike Andruško (7 poolt), Ilona Eesalu (6 poolt), Maie Leimann (6 poolt).

Otsustati: (7 poolt, 2 vastu, 4 erapooletut) võtta vastu otsus nr 57 “Revisjonikomisjoni moodustamine, esimehe ja liikmete valimine”.

Päevakorrapunkt nr 4
Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja komisjonide põhimääruste kinnitamine.
Ettekandja linnavolikogu esimees Arvo Pede.
Otsustati: (10 poolt, 3 erapooletut) vastu võtta määrus nr 48 “Mõisaküla Linnavolikogu alatiste komisjonide moodustamine ja komisjonide põhimääruste kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 5
Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Volikogu esimees Arvo Pede luges ette valimisliidu “Üheskoos” poolt esitatud kirjaliku ettepaneku majanduskomisjoni esimehe kandidaadi ülesseadmise koht, kelleks seati üles volikogu liige Kunnar Keres.
Volikogu liige Maie Leimann seadis üles majanduskomisjoni esimehe kandidaadiks volikogu liikme Livija Tisleri.
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku nimekiri sulgeda, millega nõustuti ühehäälselt.

Korraldati salajane hääletamine. Hääletussedelile kanti Kunnar Kerese ja Liivia Tisleri nimed.

Salajase hääletamise tulemused tegi kindlaks häältelugemiskomisjon volikogu liikmete juuresolekul.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 4 majanduskomisjoni esimehe valimise kohta. Tulemus: Kunnar Keres (7 poolt), Liivia Tisler (6 poolt).

Mõisaküla Linnavolikogu majandukomisjoni esimeheks osutus valituks volikogu liige Kunnar Keres.

Volikogu liige Kunnar Keres esitas majanduskomijsoni aseesimehe kandidaadiks volikogu esimehe Arvo Pede.
Volikogu liige Arvids Tisler esitas majanduskomisjoni aseesimehe kandidaadiks Livija Tisleri.
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku nimekiri sulgeda, millega nõustuti ühehäälselt.

Korraldati salajane hääletamine. Hääletussedelile kanti Arvo Pede ja Livija Tisleri nimed.

Salajase hääletamise tulemused tegi kindlaks häältelugemiskomisjon volikogu liikmete juuresolekul.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 5 majanduskomisjoni aseesimehe valimise kohta. Tulemus: Arvo Pede (7 poolt), Liivia Tisler (6 poolt).

Mõisaküla Linnavolikogu majanduskomisjoni aseesimeheks osutus valituks volikogu liige Arvo Pede.

Otsustati: (9 poolt,1 vastu, 3 erapooletut) vastu võtta otsus nr 58 “Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine”.

Päevakorrapunkt nr 6
Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni liikmete kinnitamine.
Volikogu liige majanduskomisjoni esimees Kunnar Keres seadis üles volikogu alatise majanduskomisjoni liikmete kandidaatidena - Arno Torn, Alo Kirikal, Ervin Tamberg.
Linnapea Aule Kikas seadis üles majanduskomisjoni liikme kandidaadiks linnavalitsuse esindajana linnavalitsuse liikme Leho Paru.
Otsustati: (8 poolt,2 vastu, 3 erapooletut) vastu võtta otsus nr 59 “ Linnavolikogu alatise majanduskomisjoni liikmete kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 7
Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Ettekandja volikogu esimees Arvo Pede luges ette valimisliidu “Üheskoos” poolt esitatud kirjaliku ettepaneku haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadi ülesseadmise koht, kelleks seati üles volikogu liige Tiiu Rebane.
Volikogu liige Livija Tisler seadis üles haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe kandidaadiks volikogu liikme Maie Leimanni.
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku nimekiri sulgeda, millega nõustuti ühehäälselt.

Korraldati salajane hääletamine. Hääletussedelile kanti Tiiu Rebase ja Maie Leimanni nimed.

Salajase hääletamise tulemused tegi kindlaks häältelugemiskomisjon volikogu liikmete juuresolekul.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 6 haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe valimise kohta. Tulemus: Tiiu Rebane (7 poolt), Maie Leimann (6 poolt).

Mõisaküla Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks osutus valituks volikogu liige Tiiu Rebane.

Volikogu liige Tiiu Rebane esitas haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe kandidaadiks volikogu liikme Merike Andruško.
Volikogu liige Arvids Tisler esitas haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe kandidaadiks Maie Leimanni.
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku nimekiri sulgeda, millega nõustuti ühehäälselt.

Korraldati salajane hääletamine. Hääletussedelile kanti Merike Andruško ja Maie Leimanni nimed.

Salajase hääletamise tulemused tegi kindlaks häältelugemiskomisjon volikogu liikmete juuresolekul.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 7 haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimise kohta. Tulemus: Merike Andruško (7 poolt), Maie Leimann (6 poolt).

Mõisaküla Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimeheks osutus valituks volikogu liige Merike Andruško.

Otsustati: (9 poolt,1 vastu, 2 erapooletut, 1 ei hääleta) vastu võtta otsus nr 60 “Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine”.

Volikogu esimees Arvo Pede kuulutas välja 15-minutilise vaheaja.

Päevakorrapunkt nr 8
Linnavolikogu alatise haridus ja kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine.
Kuulati volikogu liikme haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe Tiiu Rebane esildist komisjoni liikmete kinnitamiseks. Tiu Rebane esitas komisjoni liikmeteks - Külli Kama, Tiia Tõnts, Pirje Usin, Maile Kreevs.
Linnapea Aule Kikas seadis üles komisjoni liikmeks linnavalitsuse esindajana Aice Lehiste.

Otsustati: (9 poolt,1 vastu, 2 erapooletut, 1 ei hääleta) vastu võtta otsus nr 61
Linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine”.

Enne päevakorrapunkti nr 9 juurde asumist teavitas volikogu esimees volikogu liikme Ilona Eesalu lahkumisest volikogu istungilt ning andis teada, et kohal on 12 volikogu liiget.

Päevakorrapunkt nr 9
Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.
Ettekandja volikogu esimees Arvo Pede luges ette valimisliidu “Üheskoos” poolt esitatud kirjaliku ettepaneku sotsiaalkomisjoni esimehe kandidaadi ülesseadmise koht, kelleks seati üles volikogu liige Helle-Liis Männik.
Volikogu liige Livija Tisler seadis üles sotsiaalkomisjoni esimehe kandidaadiks volikogu liikme Aile Meister ‘i.
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku nimekiri sulgeda, millega nõustuti ühehäälselt.

Korraldati salajane hääletamine. Hääletussedelile kanti Helle-Liis Männik ja Aile Meister nimed.

Salajase hääletamise tulemused tegi kindlaks häältelugemiskomisjon volikogu liikmete juuresolekul.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 8 sotsiaalkomisjoni esimehe valimise kohta. Tulemus: Helle-Liis Männik (7 poolt), Aile Meister (5 poolt).

Mõisaküla Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimeheks osutus valituks volikogu liige Helle-Liis Männik.

Volikogu esimees Arvo Pede luges ette valimisliidu “Üheskoos” poolt esitatud kirjaliku ettepaneku sotsiaalkomisjoni aseesimehe kandidaadi ülesseadmise koht, kelleks seati üles volikogu liige Lea Moorats.
Volikogu liige Arvids Tisler esitas sotsiaalkomisjoni aseesimehe kandidaadiks volikogu liikme Aile Meistri.
Volikogu esimees Arvo Pede tegi ettepaneku nimekiri sulgeda, millega nõustuti ühehäälselt.

Korraldati salajane hääletamine. Hääletussedelile kanti Lea Mooratsi ja Aile Meisteri nimed.

Salajase hääletamise tulemused tegi kindlaks häältelugemiskomisjon volikogu liikmete juuresolekul.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 9 sotsiaalkomisjoni aseesimehe valimise kohta. Tulemus: Lea Moorats (7 poolt), Aile Meister (5 poolt).

Mõisaküla Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni aseesimeheks osutus valituks volikogu liige Lea Moorats.

Otsustati: (9 poolt,1 vastu, 3 erapooletut) vastu võtta otsus nr 62 “Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine”.

Päevakorrapunkt nr 10
Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine.
Kuulati volikogu liikme sotsiaalkomisjoni esimehe Helle-Liis Männiku esildist komisjoni liikmete kinnitamiseks. Helle-Liis Männiku poolt esitati komisjoni liikmeteks - Ene Elblaus, Niina Jegorova, Tiiu Rebane, Maie-Marie Tamm, Svetlana Dozorova.
Linnapea Aule Kikas seadis üles komisjoni liikmeks linnavalitsuse esindajana Helve Visnapuu.
Otsustati: (10 poolt, 1 erapooletut, 1 ei hääleta) vastu võtta otsus nr 63 “Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni liikmete kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 11
Esindajate valimine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse.
Volikogu esimees Arvo Pede luge ette Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kirja Linnavolikogule ning tegi ettepaneku volikogu liikmetele esitada vanemate kogusse kohalike omavalitsuste volikogude valimiste vaheliseks perioodiks kaks esindajat – ühe volikogu ja ühe täitevorgani poolt ning nende asendusliikmed.

Volikogu liige Arvids Tisler võttis sõna Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse kuuluvuse mitteotstarbekusest, tuues välja liikmete vanemate kogusse kuuluvuse head ja halvad küljed.

Ettepanekuid tegid ja küsimusi esitasid volikogu liikmed Helle-Liis Männik, Kunnar Keres, linnapea Aule Kikas.

Volikogu esimees tegi ettepaneku seada üles esindajate ja nende asendusliikmete kandidaadid Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse.

Volikogu liige Arvids Tisler tegi ettepaneku valida Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikmeks Mõisaküla Linnavolikogu esindajana volikogu esimees Arvo Pede, tema asenusliikmeks volikogu aseesimees Kunnar Keres , Linnavalitsuse esindajana linnapea Aule Kikas, tema asendusliikmeks abilinnapea Peep Läll ning kanda salajase hääletamise sedelile nimetatud isikute nimed eraldi.

Korraldati salajane hääletamine iga ülesseatud kandidaadi kohta eraldi.

Salajase hääletamise tulemused tegi kindlaks häältelugemiskomisjon volikogu liikmete juuresolekul.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 10 Mõisaküla Linnavolikogu esindaja valimine Viljandimaa omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikmeks kohta Tulemus: Arvo Pede (11 poolt, 1 vastu)

Mõisaküla Linnavolikogu esindajana Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikmeks osutus valituks Arvo Pede.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 11 Mõisaküla Linnavolikogu esindaja asendusliikme valimine Viljandimaa omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikmeks kohta. Tulemus: Kunnar Keres (11 poolt, 1 vastu)

Mõisaküla Linnavolikogu esindaja asendusliikmeks Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse osutus valituks Kunnar Keres.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 12 Mõisaküla Linnavalitsuse esindaja valimine Viljandimaa omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikmeks kohta Tulemus: Aule Kikas (12 poolt)

Mõisaküla Linnavalitsuse esindajana Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikmeks osutus valituks Aule Kikas.

Leili Ruus luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli nr 13 Mõisaküla Linnavalitsus esindaja asendusliikme valimine Viljandimaa omavalitsuste Liidu vanemate kogu liikmeks kohta. Tulemus: Peep Läll (11 poolt, 1 vastu)

Mõisaküla Linnavolikogu esindaja asendusliikmeks Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse osutus valituks Peep Läll.

Otsustati: (12 poolt) vastu võtta otsus nr 64 “Esindajate valimine Viljandimaa Omavalitsuste Liidu vanemate kogusse”.

Päevakorrapunkt nr 12
Õpilaste sõidukulude hüvitamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: (12 poolt) vastu võtta määrus nr 49 “Õpilaste sõidukulude hüvitamine”.

 

Arvo Pede
volikogu esimees