Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll

Mõisaküla 29. november 2002 nr 15.

Algus kell 16.00, lõpp kell 17.10.

Juhatas volikogu esimees Arvo Pede.
Protokollis linnasekretär Leili Ruus.

Osa võtsid linnavolikogu liikmed: Merike Andruško, Niina Jegorova, Maie Leimann, Aile Meister, Lea Moorats, Helle-Liis Männik, Arvo Pede, Liivia Rannama, Tiiu Rebane, Arvids Tisler, Livija Tisler.
Puudus linnavolikogu liige Ilona Eesalu.
Istungi alguses oli kohal 11 linnavolikogu liiget.
Linnavolikogu liige Kunnar Keres saabus kell 16.07.
Istungist võttis osa linnapea Aule Kikas

Läbirääkimised päevakorraküsimustes.
Volikogu liige Arvids Tisler tõstatas küsimuse, mis puudutas volikogu liikmetele lisaeelarvet puudutava eelnõuga tutvumisaega enne volikogu istungit viidates linna põhimääruse vastavate sätete vastuolule valla- ja linnaeelarve seadusega.
Volikogu esimees Arvo Pede pani päevakorra hääletusele.
Päevakord kinnitati (8 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletut) alljärgnevalt:
1. Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine.
2. Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
3. Sünni- ja matusetoetuse määra kinnitamine 2003.eelarveaastaks.
4. Maamaksumäära kehtestamine 2003.aastaks.
5. Mõisaküla linna 2002.a III kvartali eelarve täitmise aruanne.
6. Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine.

Päevakorrapunkt nr 1
Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Sõna võttis ja küsimusi esitas linnavolikogu liige Arvids Tisler.
Linnavolikogu liige Kunnar Keres saabus 16.07 ning võttis osa päevakorrapunkti otsustamisest.
Otsustati: (9 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletut) vastu võtta määrus nr 50 “Mõisaküla linna 2002.a lisaeelarve kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 2
Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine.
Ettekandja linnapea Aule Kikas.
Linnavolikogu esimees Arvo Pede teavitas linnavolikogu liikmeid volikogule laekunud ettepanekust täiendada linna 2002.aasta eelarve muutmise eelnõud.
Ettepanekut eelnõu muutmise kohta tutvustas linnapea Aule Kikas, kes põhjendas vajadust vähendada eelarve kulusid Osa 278 Ptk 30.01 Art 692 Toimetulekutoetused (Ühekordsed toetused) summas 15 000 krooni ning suurendada eelarve kulusid Osa 278 Ptk 39 Art Sotsiaaltoetused (Ühekordsed toetused) 15 000 krooni.
Sõna võttis ning küsimusi esitas linnavolikogu liige Arvids Tisler.
Küsimusele vastas linnasekretär, kes teavitas linnavolikogu liikmeid, et toimetulekutoetus on riiklik sotsiaaltoetus, mida igakuuliselt määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarves selleks sihtotstarbeliselt ettenähtud vahenditest ning toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlejapoolne avaldus.
Otsustati: (7 poolt, 2 vastu, 3 erapooletut) võtta vastu määrus nr 51 “Mõisaküla linna 2002.a eelarve muutmine”.
Linnavolikogu liige Arvids Tisler palus protokollida tema poolt antud vastuhääle põhjuse:
1. Nimetatud päevakorrapunkti eelnõud ei ole volikogu liikmetele kätte jaotatud vastavalt kehtestatud korrale;
2. ettepanekut eelnõu muutmiseks ei pea otstarbekaks, kuna tegemist on riigieelarvest laekunud sihtotstarbelise jaotusega, mida ei saa jaotada lihtsalt heast tahtest sotsiaaltoetusteks.
3. eelpool nimetatud ettepanekut arutada detsembrikuu linnavolikogu istungil.
Repliigid: linnavolikogu liikmed Helle-Liis Männik ja Liivia Rannama.

Päevakorrapunkt nr 3
Sünni- ja matusetoetuse määra kinnitamine 2003.eelarveaastaks.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: (12 poolt) võtta vastu määrus nr 52 “Sünni- ja matusetoetuse määra kinnitamine”.

Päevakorrapunkt nr 4
Maamaksumäära kehtestamine 2003. aastaks.
Ettekandja: linnapea Aule Kikas.
Otsustati: (12 poolt) vastu võtta määrus nr 53 “Maamaksumäära kehtestamine 2003.aastaks”.

Päevakorrapunkt nr 5
Mõisaküla linna 2002.a III kvartali eelarve täitmise aruanne.
Ettekandja linnapea Aule Kikas andis ülevaate linna 2002.aasta eelarve kümne kuu täitmise aruande kohta, millest lähtuvalt tõi linnapea välja, et linna 2003.aasta eelarves planeeritud tuludest, mis on 9 625 130 krooni, on laekunud kümne kuuga 7 843 373 krooni.
Küsimusi esitas linnavolikogu liige Arvids Tisler.
Otsustati: võtta esitatud informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 6
Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine.
Ettekandja linnapea Aule Kikas esitas linnavalitsuse eelnõu linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuri ja teenistujate koosseisu ja palgamäärade muutmise kohta ning selgitas muudatuste sisseviimise vajadust, millest tulenevalt on planeeritud sotsiaalnõuniku üleviimine sotsiaal- ja noorsootööspetsialistiks, jättes kooseisu ja palgamäära samaks ning sekretär-asjaajaja ametikoht sisse viimine, kaotades struktuuri koosseisust registripidaja ametikoha ning abitöölise koha.
Küsimusi esitas linnavolikogu liige Arvids Tisler.
Otsustati: (7 poolt, 2 vastu, 3 erapooletut) vastu võtta määrus nr 54 “Mõisaküla Linnavalitsuse (ametiasutuse) struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine”.
Linnavolikogu liige Arvids Tisler palus protokollida tema poolt antud vastuhääle põhjused:
1. Ei näe põhjendatuna sekretär-asjaajaja ametikoha sisseviimist koos palgatõusuga juhul kui registripidaja olles vanemametnike grupis viiakse üle sekretär-asjaajajaks, seega nooremametnike gruppi;
2. ei näe põhjendatuna sotsiaalnõuniku ümbernimetamist sotsiaal- ja noorsootöö- spetsialistiks, kuna noorsootöötaja ametikoht nõuab ettevalmistust vastavalt seadusandluses kehtestatud korrale ning selline muudatus võib kaasa tuua ametniku lahkumise ümberkorraldustega mittenõustumise korras.

 

Arvo Pede
volikogu esimees